Преддоговорна информация

(Стандартен европейски формат)

 

Част 1.     Идентификационни данни и данни за контакт на кредитора:

 

Кредитор

Адрес

 

 

 

 

 

 

Телефон

Електронен адрес

Email Адрес

"4финанс" ЕООД

гр. София 1700, ул. Никола Габровски No. 79, ет.2

 

 

 

 

 

0700 45 010

www.vivus.bg

info@vivus.bg

 

Част 2.     Описание на основните характеристики на съответния кредит:

 

Вид на кредита

Потребителски кредит

Общ размер на кредита

Общата сума предоставена по договора за кредит

400.00 лева

Условия за усвояване на кредита (Как и кога ще получите парите)

Сумата по кредита се изпраща веднага след потвръждението на Кредитора за сключения договор. Средствата ще бъдат преведени по банковата сметка на Кредитополучателя

Срок на договора за кредит

30 дни

Указания за размера, броя, периодичността и датите на погасителните вноски

 

Плащане на 400.00 лева на 27.07.2017.

 

Общата сума, която следва да заплатите

 

(Общият размер на кредита (главницата) заедно с лихвите и разходите, които могат да възникнат във връзка с Вашия кредит)

Обща дължима сума 400.00 лева, от които дължимата сума по главницата възлиза на 400.00 лева, а сумата на лихвата възлиза на 0.00 лева, услуга Бърз кредит 0.00 лева.

 

 

Част 3.     Разходи по кредита:

 

Лихвеният процент по кредита и условията за прилагането му и ако е приложимо за съответния вид кредит, различните лихвени проценти, които са относими

Годишен Лихвен Процент 0%.

Годишен процент на разходите (ГПР)

Общите разходи за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. ГПР Ви дава възможност да сравните различни предложения за сключване на договор за кредит.

0% ГПР При изчислението на ГПР се вземат предвид следните условия:

а)   Договорът за кредит ще остане валиден през договорения период и че Кредиторът и Кредитополучателят ще изпълнят задълженията си съгласно условията и в сроковете, посочени в Договора

б)   Лихвеният процент е фиксиран и остава непроменен за срока на договора.

 

 

Разходи, дължими при просрочени плащания Наличието на неплатени вноски може да доведе до сериозни неблагоприятни за Вас последици (включително принудително изпълнение) и да затрудни получаването на кредит в бъдеще.

Ако не изплатите дължимите сума по кредита към уговорената дата, следват следните допълнителни начисления:

1.   Наказателна лихва в размер на стандартния лихвен процент по кредита, начисляван върху главницата, допълнен с 10.00% наказателна надбавка. Наказателните лихви се начисляват за всеки ден на просрочие, до извършване на пълното плащане;

2.   Всички допълнителни разходи извършени с цел остановяване на контакт (обаждания, съобщения, писма); и

3.   Всички допълнителни разходи извършени с цел събиране на просроченото вземане (включително съдебни и колекторски такси).

Последствия при неплатени вноски

Пропускането на плащания, уговорени според договора за кредит ще доведе до влошаване на Вашата кредитна история. Историята на всеки кредитополучател се пази от Централния Кредитен Регистър на Република България и е със срок от 5 години. Ако имате лоша кредитна история може да Ви бъде отказан достъп до финансови продукти.

 

Неплащането по договора за кредит се смята за нарушение на условията и Кредиторът има право да използва услугите на дружества за събиране на вземания и съдилища, за да потърси своите задължения.

 

 

Част 4.      Други важни условия по договора за кредит:

 

Право на отказ от договора

Вие имате право на отказ от сключения договор за кредит в срок 14 календарни дни. Упражняване на правото става чрез изпращане на писмено искане до Кредитора, включващо:

1.   Име и адрес на Кредитора и Кредитополучателя;

2.   Съобщение за отказ от договора за кредит;

3.   Място и час на изготвяне на съобщението.

Предсрочно погасяване на кредита

Вие имате право по всяко време да погасите изцяло или частично Вашите задължения по договора за кредит.

Извършване на справка в Централния Кредитен Регистър или в друга база данни, използвани в Република България за оценка кредитоспособността на потребителите

Когато кредиторът откаже да Ви предостави кредит въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни по чл. 16, той е длъжен да Ви уведоми незабавно и безвъзмездно за резултата от извършената справка и за съдържащите се в нея сведения за Вас. Това не се отнася за случаите, когато предоставянето на тази информация е забранено от европейското законодателство или е в противоречие с изискването за обезпечаване на обществения ред и сигурност.

Право на екземпляр от проекта на договор за кредит

Имате право при поискване да получите безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за кредит. Тази разпоредба не се прилага, ако в момента на поискването кредиторът не желае да сключи договор за кредит с Вас.

 

Част 5.       Допълнителна информация при предоставяне на финансови услуги от разстояние:

 

 

(а)   По отношение на Кредитора

 

Идентификационни данни

Vivus (Вивус) и www.vivus.bg е търговска марка на "4финанс" ЕООД (ЕИК 202393458). Дружеството е част от регистъра на финансовите институции по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции под номер BGR00313.

Надзорен орган

Българска Народна Банка

(б)   По отношение на договора за кредит:

 

Законите, на който кредиторът се позовава, за да установи взаимоотношения с Кредитополучателя преди сключване на договора за кредит

Закон за потребителския кредит, Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние и всички други приложими закони на Република България.

Език на договора за кредит

Български

(в)   По отношение на извънсъдебни способи за обезщетяване на потребителя:

 

Наличие на извънсъдебни способи за предявяване на рекламации и търсене на обезщетение

Кредитополучателят има право да подава жалби пред Кредитора във връзка със сключването, изпълнението, прекратяването и неизпълнението на Договора за кредит. Жалбите на Кредитополучателя се подават писмено и се изпращат по препоръчана поща до адреса на управление на Кредитора. Кредиторът се задължава да отговори и уведоми писмено Кредитополучателя в срок от 30 (тридесет) дни за получаването на жалбата.

Кредитополучателят има право да подава искове, свързани със сключения Договор за креди, до Комисията за защита на потребителите, с адрес София, ул. „Славейков” 4A, етажи 3, 4 и 6.