Обратно
18.8.2020

Какви документи са нужни за прехвърляне на имот?

Автор:
Vivus.bg

Сделките, включващи прехвърляне на имот, обикновено са сложни и включват няколко етапа. За да се състои такава сделка, е необходимо да се уточни нейният вид и страните, участващи в нея, да се договорят помежду си. Обикновено следващата стъпка е даването на капаро и набавянето на необходимите документи от страна на собственика на имота. Сключването на сделката се извършва пред нотариус, където се осъществява разплащането и заплатилата страна става законен собственик на имота. Ако заплащането при продажба на имот е осъществено предварително, двете страни уведомяват нотариуса, като предоставят потвърждаващи документи, преди сделката да бъде включена в Агенцията по вписванията.

И така, независимо дали ви предстои продажба или покупка на имот, трябва да се запознаете по-отблизо с документите, които се изискват по закон, както и с техния срок на валидност. Собственикът на имота трябва да се осведоми кои органи издават изискуемите по закон документи за прехвърляне на имот или да използва посредничеството на агенция за недвижими имоти или адвокат за съдействие.

Как стои въпросът с прехвърляне на имот при продажба на наследствен такъв?

Ако имотът не принадлежи само на едно лице, от съществено значение е да се уточни колко лица са включени в собствеността и дали всичките са съгласни с обявената продажба на имота. Нотариалният акт е най-добрият начин продавачът да докаже правата си върху собствеността. Съществуват различни видове нотариални актове в зависимост от начина, по който е придобит имотът. Освен нотариален акт за покупко-продажба, това би могло да бъде нотариален акт за дарение, за прехвърляне на имот срещу издръжка или гледане, или за замяна.

При продажбата на наследствен имот и представянето на заверени при нотариус договори за продажба на наследство и доброволна делба, тези документи имат достатъчна правна сила, за да се осъществи сделката. Ако предстои продажба на наследен имот, собственикът трябва да представи документ за собственост на завещателя заедно със завещанието на свое име.

Какви други документи освен нотариален акт трябва да бъдат представени от собственика при прехвърляне на имот?

 • Данъчна оценка на имота – този документ се издава от дирекция „Общински приходи“ на Общината, в чийто район се намира имотът. За да бъде издадена данъчната оценка, е необходимо плащането на всички данъчни задължения, свързани със съответния имот. След подаване на заявката срокът за издаването може да варира между 3 дни и 2 седмици, а валидността му при издаване след 30 юни важи до края на текущата година. Документите, издадени преди 30 юни, важат само до средата на годината.
 • Скица на имота – този документ се издава от Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър по местонахождение за период от 3 до 7 работни дни. Той е валиден до осъществяване на сделката за прехвърляне на собствеността. Този документ е задължителен, ако имотът включва земя. Той посочва реалните граници и площ на имота, както и регулацията му. Ако данните в нотариалния акт се разминават с тези на скицата, за реални и верни се приемат данните, фигуриращи върху скицата.
 • Удостоверение за семейно положение – този документ се издава от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението в сградата на Общината, която издава данъчната оценка на имота. Срокът за издаване варира от 1 до 7 дни.
 • Удостоверение за сключен граждански брак или съдебно решение за развод в зависимост от семейното положение на продавача също се изисква за удостоверяване на евентуална съсобственост или липсата на такава при прехвърляне на имот.
 • Удостоверение за наличие и липса на задължения, което се издава от НАП за срок от 7 дни.
 • Ако продаваният имот е добит по наследство, е необходимо предоставяне на акт за смърт на наследодателя, завещание и удостоверение за наследници, което се издава от ГРАО за период от 1 до 7 дни.
 • Удостоверение за тежести върху имота – с този документ можете да се сдобиете от Агенцията по вписванията за 3 до 7 дни.

Още какви документи да носите със себе си пред нотариуса?

 • В случай че купувате жилище в новопостроена сграда, ще ви е необходим Акт 16, който разрешава ползването на обекта.
 • Документ за самоличност.
 • Ако една от страните по сделката за прехвърляне на имот е възпрепятствана да присъства лично пред нотариуса, е необходимо тя да представи нотариално заверено пълномощно на упълномощения да присъства заедно със свързаните към него документи. Валидността на такъв документ важи до края на съответната година.

Какви декларации трябва да се подпишат пред нотариуса?

При осъществяване на сделката пред нотариус следва да се попълнят и подпишат следните декларации:

 • Декларация от продавача;
 • Декларации от продавача и от купувача;
 • Декларация за произход на средствата от купувача.

Тези декларации следва да се подпишат лично от страните по сделката за прехвърляне на имот. При наличието на пълномощно лице, упълномощителят следва да завери своите декларации пред нотариус.

Допълнителни клаузи

 • Понякога се случва в съответния район на продажбата да влезе в сила нова кадастрална карта. В такъв случай е необходимо издаване на скица за всеки отделен обект, който е предмет на прехвърляне.
 • Ако имотът е закупен по време в брак без сключен брачен договор, тогава и двамата съпрузи трябва да се явят лично или чрез упълномощено лице пред нотариуса, като представят и уверение за сключен граждански брак.

Кога се налага да ползвате услугите на адвокат за недвижими имоти?

Продажбата и прехвърлянето на недвижим имот може да се изготви както от нотариус, така и от адвокат. Причината за това е, че нотариалният акт е договор, чието съдържание следва да бъде написано от юрист. Ако сделката, която планирате да осъществите, е съпътствана от сложни отношения, каквито са прехвърляне на имот срещу гледане, дарения или наличие на предварителни договори, е препоръчително да се обърнете към адвокат, който се занимава със сделки за недвижими имоти. Той ще ви съдейства с набирането на необходимите документи, ще ви запознае с процедурите в отделните институции, където трябва да извадите необходимите документи и ще предотврати опит за измама в сделката.

Още по темата