Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАЩО СЪБИРАТЕ МОИ ЛИЧНИ ДАННИ?

Използваме личните ти данни, за да ти предоставяме услугите си, да подобряваме продуктите и услугите си, да изпращаме съобщения, оферти и промоции, да защитаваме правата и интересите си и тези на трети страни и да спазваме приложимите закони и разпоредби.
Моля, виж раздел 1 по-долу за повече подробности.

КАК СЪБИРАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Когато ни ги предоставяш директно, когато използваш нашите продукти или уебсайт, в уебсайт чат (разговор на уебсайт), в чатбот (разговор с изкуствен интелект), с телефонно обаждане, чрез корпоративен Facebook messenger, Viber, на официален корпоративен имейл: info@vivus.bg, чрез бисквитки и подобни технологии, като същевременно събираме лични данни от трети страни.
Моля, виж раздел 2 по-долу за повече подробности.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАТЕ ЗА МЕН?

Събираме лични данни като твоето име, личен/идентификационен номер (ЕГН), дата на раждане, пол, адрес, имейл, телефон, данни за трудово правоотношение, IP адрес, идентификационен номер на устройство, местоположение, финансова и платежна информация, включително данни за задълженията ти и всякакви други законово изисквани данни, ограничени до потенциално установяване на делови взаимоотношения.
Моля, виж раздел 3 по-долу за повече подробности.

СПОДЕЛЯТЕ ЛИ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Споделяме твои данни, за да ти предоставяме услуги, да разработваме нови услуги, да извършваме оценка на кредитоспособността и риска, за целите на мерките срещу изпирането на пари, за целите на събиране на дългове, когато продаваме целия или част от нашия бизнес, както и за да спазваме приложимите закони и разпоредби.
Моля, виж раздел 4 по-долу за повече подробности.

КАКВИ ПРАВА ИМАМ ВЪРХУ СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Имаш право:(i) да поискаш достъп и коригиране и изтриване на твоите лични данни, които вече не са необходими за обработване; (ii) да получиш ограничение на обработването или да се противопоставиш на обработването на твоите лични данни; и (iii) да поискаш предоставяне на копие от личните ти данни на теб или на трета страна в дигитална форма. Също така имаш право да подадеш жалба във връзка с обработването на твоите лични данни до местния орган за защита на данните - КЗЛД с адрес на управление: София 1592, бул. Цветан Лазаров 2, България. Можеш да се откажеш от съобщения на директния маркетинг по всяко време.
Моля, виж раздел 5 по-долу за повече подробности.

ВЗИМАТЕ ЛИ АВТОМАТИЧНО РЕШЕНИЯ ОТНОСНО МЕН?

Използваме автоматизирано вземане на решения в някои от процесите си, тъй като това:

 • позволява по-голяма последователност и безпристрастност (например помага да се намали възможността за човешка грешка или дискриминация); намалява рискът клиентите да не изпълняват     изискванията за кандидатстване за кредит;  
 • дава възможност за вземане на решения в по-кратък срок в сравнение с процес с участието на хора и подобрява ефективността;
 • е необходимо за сключване или изпълнение на договор  между субекта на данни и администратора на данни;

Моля, виж раздел 6 по-долу за повече подробности.

ЗАПИСВАТЕ ЛИ ОБАЖДАНИЯТА И ЗАЩО?

Записваме всички входящи и изходящи повиквания, за да осигурим доказателства, когато и където е необходимо и да гарантираме високо ниво на обслужване на клиентите, както и да осигурим достатъчен процес на събиране на задължения.
Моля, виж раздел 7 по-долу за повече подробности.


Нашата политика за Защита на личните данни

Ние, от ВИВУС.БГ, уважаваме твоята неприкосновеност и се ангажираме да запазим твоето право на законно обработване и защита на личните ти данни. Защитата и осигуряването на безопасно обработване на твоите лични данни е един от основните приоритети по отношение на нашите клиенти.
Нашата Политика за защита на личните данни ти предлага обяснения, свързани с използването на личните ти данни, които можем да събираме за теб. В настоящата Политика сме описали подробно обработването на лични данни, за да можеш да разбереш какво се случва, когато посетиш нашия уебсайт, участваш в дейности, използваш нашите приложения, кандидатстваш за кредит, когато си наш клиент, и какво се случва след изтичане на договора за кредит. За да се гарантира, че тази Политика е разбираема и достъпна обаче, тя не обхваща напълно всички детайли.
Съответна информация за обработването на твоите лични данни включваме и в нашия уебсайт и приложения, където е целесъобразно, под формата на кратки описания или отделна информация за някои функции (например за маркетинговите предпочитания); моля, погрижи се да се запознаеш с тази информация в допълнение към настоящата Политика за защита на личните данни. Ако имаш допълнителни въпроси или притеснения, непременно се свържи с нас чрез посочените по-долу данни за контакт. През определен период от време е възможно да правим промени в настоящата Политика, затова ти препоръчваме периодично да посещаваш този раздел, за да проверяваш дали е публикувана нова версия. Последно променихме нашата Политика за защита на личните данни на 25.05.2018 г. Виж нашия архив за допълнителна информация на следната връзка: www.vivus.bg/arhiv

1.ЗАЩО СЪБИРАТЕ И ОБРАБОТВАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Събираме и обработваме твоите лични данни предимно с цел да ти предоставяме услуги (съгласно договор за кредит) и да обработим и оценим искането (заявлението) ти за кредит, включително, но не само за установяване на самоличността ти, за извършване на оценка на кредитоспособността ти и за извършване на проверка в публични регистри и/или бази данни на основание на чл. 16, ал.1 от Закон за потребителския кредит, както и въз основа на прилагане на мерките срещу изпирането на пари, проверки и оценки на риска) преди сключване на договор за кредит.
След като заявлението ти бъде одобрено, ние обработваме данните ти, за да изпълним задълженията си по договора за кредит, като отпуснем съответната/ите сума/и.
Също така събираме и обработваме твоите лични данни:

1.1 Ако е необходимо да изпълним свои законови и регулаторни задължения, например:

 • задължения за докладване на твоите задължения или друга информация пред Българска народна банка (БНБ), комисия за защита на     потребителите (КЗП), органа за финансов надзор, включително Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС) по всички въпроси, свързани с мерките срещу изпирането на пари, или органа за защита на личните данните (КЗЛД) и/или омбудсмана на Република България;  
 • изисквания за изготвяне и съхраняване на оценки на кредитоспособността при прилагане на относимите законови разпоредби, когато се изисква от приложимото законодателство;
 • изготвяне, поддържане, актуализиране и съхраняване на данни от типа "Опознай своя клиент", проверки на самоличността и риска, мониторинг и докладване на транзакции, извършвани съгласно правилата за мерките срещу изпирането на пари и срещу финансирането на тероризъм;
 • осигуряване на съответна комуникация и дейности във връзка с докладване и възстановяване на просрочени вземания;
 • поддържане на съответни счетоводни и финансови данни за извършени транзакции при отпускане на кредита и приемане на погасителни плащания по кредит/и;
 • други приложими регулаторни задължения като тези, необходими за идентифициране, предотвратяване и разследване на измами и други престъпни дейности.


1.2 Ако е необходимо да се подкрепят законните интереси на нашия бизнес (а в ограничени случаи и законните интереси на трети страни), при условие че във всеки случай такива интереси не бъдат отменени от твоите интереси и права, включително във връзка с:

 • администриране на кредита ти и погасяването му, както и поддържане на личните ти данни в нашите бек-офис системи, където съхраняваме и обработваме твоите данни;  
 • защита на нашите права, например, за възстановяване на средства, които ни се дължат (дължими суми по предоставен/и договор/и за кредит), чрез иницииране на своевременни напомняния и дейности по събиране     на вземания, поддържане на информация, която може да бъде използвана като     доказателство в случай на спорове и проверки;
 • свързване с теб и информирането ти за промени в нашите условия, продукти или услуги;
 • подобряване на нашите продукти и услуги чрез идентифициране на недостатъци, нужди на клиентите и разработване на персонализация;
 • осигуряване на комуникация по различни канали, както и оценка, контрол и подобряване качеството на нашите комуникации и взаимодействия с клиентите;
 • тестване, анализ, актуализиране и внедряване на нови технологии относно идентификацията, оценките на риска и кредитоспособността, предотвратяването на измами, мерките срещу изпирането на пари и срещу финансирането на тероризъм;
 • предотвратяване и разкриване на измамни дейности;
 • осигуряване на адекватна оценка на кредитоспособността и актуална информация, която има връзка с такава оценка, за целите на статистически и маркетингови проучвания за анализиране динамиката на пазара на нашите услуги, осигуряване на основано на доказателства подобряване и развитие на продукти и системи от показатели;
 • изпълнение и подобряване на нашите целеви и директни маркетингови дейности;
 • измерване, анализ и разбиране на ефективността на комуникацията и маркетинга, които предоставяме на теб и други аудитории;
 • подготовка и извършване на продажби и реорганизации на кредитни портфейли или компании;
 • администриране и подобряване на нашия уебсайт, поддържане на неговата безопасност и сигурност;
 • анализ и подобряване на потребителския опит, за да се гарантира, че съдържанието се представя по най-ефективния за теб начин на твоето устройство.
 • За целите на директния електронен маркетинг с твое съгласие, когато е необходимо, като можеш да оттеглиш съгласието си за директен маркетинг по всяко време.

В някои случаи ще обработваме лични данни, свързани със съответни криминални присъди и престъпления, когато е разрешено от ЕС или от специалното законодателство на Република България, или е в интерес на наказателно производство.
Предоставянето на твоите данни е предпоставка за разглеждане на искането ти за кредит и сключване на договор за кредит, както и законово изискване, когато данните се събират за оценка на кредитоспособността и проверки от типа "Опознай своя клиент". Последствие от непредоставянето на лични данни от твоя страна е, че няма да можем да сключим договор с теб и да ти предоставяме продуктите и услугите си, тъй като не бихме могли да установим самоличността ти и да оценим кредитоспособността ти, което е необходима законова предпоставка.

2. КАК СЪБИРАТЕ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ?

Събираме информация по три начина:

 1. когато ни предоставяш информация, например при личен контакт, при попълване на нашите искания за кредит на хартия (включително при нашите партньори и представители), чрез попълване на онлайн заявление за кредит на нашия уебсайт, чрез социални мрежи - корпоративен Facebook messenger, Viber, чрез телефонно обаждане, по пощата, по имейл, в корпоративен чат, в чатбот или чрез други средства или услуги,
 2. автоматично, когато използваш нашия уебсайт, приложения или продукти и услуги, и,
 3. когато ни се предоставят от трети страни, например кредитни регистри, държавни органи, компаниите от нашата група или наши партньори за целите на докладване, статистика и/или за други цели, свързани със заявления за кредит или договори за кредит.

Част от събирането на данни се извършва с помощта на бисквитки, проследяващи маяци и подобни технологии. Не във всички случаи обаче събраната информация може да бъде идентифицирана лично. Моля, виж нашата Политика за бисквитки и проследяване за повече информация.

3. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАТЕ ЗА МЕН?

За различните цели събираме и използваме различни твои данни. Най-често срещаните примери са описани в този раздел. Моля, обърни внимание, че не се събира цялата спомената информация и изброяването по-долу не е изчерпателно.

Информация, която ти ни предоставяш

3.1 Ние събираме всяка информация, която ни предоставиш:

 • Когато се регистрираш на нашия уебсайт, използваш нашия уебсайт или мобилни приложения, попълваш формуляри или кандидатстваш за кредитни продукти или за друг продукт или услуга на нашия уебсайт, при наш персонал или при наши партньори, или по друг начин, по който предоставяме нашите услуги.  
 • Когато съобщаваш за проблем или комуникираш с нас относно нашите продукти или услуги.
 • Когато участваш в дискусионни форуми, коментираш в нашия блог или използваш други функции на социалните медии на нашия уебсайт, промоция или анкета, други дейности, извършвани чрез нашия уебсайт или социални мрежи.
 • Когато участваш в игра, промоция или анкета по какъвто и да е начин, включително при наши партньори и в социалните мрежи, чрез канали за социални мрежи, установени от дружеството.  
 • Когато използваш чат (чатбот или чат на живо) на нашия уебсайт, включително споделяне на данни, и предоставяш информация в съобщения (включително Facebook messenger, Viber), които ни изпращаш.
 • Ако комуникираш с нас по друга причина по горепосочените начини.

3.2 Предоставената от теб информация включва:

 • Данни за самоличност и лични данни: твоето име (фамилия, собствено име), личен/идентификационен номер или личен идентификационен номер, дата на раждане, пол, семейно положение, брой непълнолетни деца, твоя снимка и/или изображение (селфи), изображение на твоя     документ за самоличност от двете страни, осигурителен статус, вид занимание, свързаност с видни политически личности и/или деклариране от твоя страна на обстоятелства, свързани със заеманата от теб основна трудова, обществена, държавна длъжност.  
 • Данни за контакти и комуникация: адрес, имейли, телефон, съобщения в уеб чат, съобщения във Facebook messenger, Viber, запис на глас (входящи и изходящи повиквания).
 • Данни за трудово правоотношение: трудов статус, вид занимание, трудов сектор, име на работодател, служебни данни за контакти.
 • Финансови данни: кредитен рейтинг, месечни приходи и разходи, финансова информация и информация за кредитни карти, номер на банкова сметка, транзакции по банкови сметки
 • Друга информация, която решиш да ни предоставиш.

Информация, която събираме за теб автоматично

Във връзка с всяко твое посещение на уебсайта или използване на мобилните ни приложения ние автоматично събираме следната информация:

 • Техническа информация, включваща информация за твоето устройство, информация, свързана с мрежата и софтуера и мрежовото свързване към Интернет, информация, осигуряваща влизането в профила ти, вид и версия на браузъра, настройка на часовата зона, видове и версии на разширенията на браузъра, операционна система и платформа, резолюция на екрана, местоположение, кодиране на шрифтове;  
 • Информация за посещението ти, включваща пълна история на посещенията от унифициран локатор на ресурси (URL) към, през и от уебсайта (включително дата и час); продукти, които си разглеждал/а или търсил/а;     препращащи/изходни страници, файловете, разглеждани на нашия сайт (например HTML страници, графики и др.), време за отговор на страницата, грешки при зареждането й, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействието на страницата (като превъртане, кликване и преместване на курсора) и начини, използвани за излизане от страницата, регистрация на дата/час и/или данни за историята на посещенията и телефонен номер, използван за повикване до нашия номер за обслужване на клиенти.

За допълнителна информация, моля, виж нашата Политика за бисквитки и проследяване .

Информация, която получаваме от трети страни

 • Ние изискваме информация за теб от трети страни, например, компании от нашата група, наши партньори, както и от официална държавна база данни като проверки за валидиране и потвърждаване на документи за самоличност в базата данни на Министерство на вътрешните работи, Регистъра на     населението –Национална база данни „Население“ (РН – НБД „Население“), Национален осигурителен институт, Национална агенция за приходите, кредитни бюра - Централен кредитен регистър към БНБ,     частни/публични съдебни изпълнители и др. Правим това съгласно действащото законодателство за защита на данните и, когато е необходимо, ще получим предварителното ти съгласие. Получаваме информация за теб по време на подаването от теб на искане за кредит или подобен продукт можем да:  
 • търсим информация за теб, твоята кредитоспособност на основание законов, легитимен интерес, твоето финансово състояние, минали и настоящи задължения и дългове, трудов статус/позиция, от     съответните регистри (включително регистри, съдържащи информация за доходи, кредитна история, дългове към трети лица, адреси, невалидни документи за самоличност, измами, изпиране на пари и финансиране на тероризъм и видни политически личности), агенции, финансови институции,     компании от нашата група и други трети лица и публично достъпни източници;
 • получаваме информация, която си предоставил/а на посредници, кредитни брокери и наши бизнес партньори, когато кандидатстваш за услуги;
 • получаваме информация от банки, финансови и платежни институции относно плащанията ти към нас.
 • получаваме информация от компании от групата 4финанс и бизнес партньори, с които си сътрудничим относно конкурси, промоции или анкети, в които участваш, и само за посочените цели;
 • получаваме информация от бизнес партньори в технически, телекомуникационни, идентификационни, платежни и доставни услуги, рекламни мрежи, доставчици на аналитични услуги, доставчици на търсена информация, когато ни предоставят услуги;
 • във всеки друг случай, когато си се съгласил/а да ни бъдат предоставяни данни.

Колко дълго съхранявате мои лични данни?

Съхраняваме личните ти данни за определен период от време, посочен в приложимото законодателство, след като си изпълнил/а всички задължения по сключения договор за кредит или ако такъв договор не е сключен - по заявлението за кредит. В тези случаи личните ти данни ще бъдат съхранявани за период от 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, когато договорните задължения са изцяло изпълнени или когато заявлението за кредит е отказано. За да гарантираме правните си интереси в случай на спорове или разследвания (както е определено в съответните закони за давността, сроковете обикновено са в интервала от 5 до 10 години), или както се изисква от закона, например относно проверките на кредитоспособността и файловете от типа "Опознай своя клиент" (обикновено в интервала от 5 до 10 години) за счетоводни и данъчни цели обикновено 10 години от 1 януари на годината, следваща годината на предоставените лични данни.
Въпреки това, ние обикновено съхраняваме личните ти данни не по-дълго, отколкото е разумно необходимо, предвид целите, за които са събрани данните, обикновено за изпълнение на наши договорни задължения към теб, упражняване на наши законни интереси или както се изисква от законоустановените срокове за съхранение.

4. СПОДЕЛЯТЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ?

Споделяме данните ти, само доколкото е необходимо за постигане на целите ни и изпълнение на договорните или законовите ни задължения.
Споделяме твоята информация с нашия персонал, доколкото е необходимо за упражняване на техните функции. Споделяме твоята информация и с други компании от групата 4финанс при строги условия на данните и избрани трети страни:

 • които ни помагат със съдействие, администриране и управление на нашия бизнес, например чрез анализ на данни и разработване на стратегии;  
 • които предоставят услуги от наше име, за да те идентифицират и проверят;
 • които съдействат за нашите стопански дейности като хостинг и разработване на уебсайтове, оценки на риска и разкриване на измами, събиране на дългове и обслужване на клиенти, за целите на мерките срещу изпирането на пари и срещу финансирането на тероризъм;
 • които предоставят анализи за използването на нашите услуги;
 • които съдействат при маркетингови дейности, например чрез адаптиране на комуникацията към определени сегменти и доставяне на маркетингови комуникации по различни канали;
 • които ни съдействат при разработването и подобряването на продукти и услуги и участват в предлагането на нашите услуги на пазара.

Можем по всяко време, когато сме задължени по закон, да разкрием информация за използването на услугите ни от твоя страна и за посещенията ти на нашия уебсайт, за да спазим законов и правен процес или когато добросъвестно смятаме, че разкриването е необходимо за защита на наши права, за защита на твоята безопасност или безопасността на други, за предотвратяване и разследване на измами или в отговор на искане на държавен, регулаторен орган като например:

 • за идентифициране, разследване и предотвратяване на измами и за съдействие при защита от измами с цел намаляване на кредитния риск;  
 • за идентифициране, разследване и предотвратяване на дейности по изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Можем да споделяме личните ти данни пред органи и държавни институции и лица, пред които Дружеството е задължено да предоставя информация по сила на действащото законодателство в Република България, включително, но не само органите на МВР, външни одитори; Комисия за финансов надзор; Национален статистически институт; Държавна агенция „Национална сигурност“; съд; прокуратура; следствие, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и други, определени със закон.

Можем да споделяме личните ти данни с доставчици на подобни услуги като компании за потребителски кредити и кредитни бюра, както и агенции, съответните национални органи и неправителствени организации, и други трети страни, за да осигурим пълна оценка на твоята платежоспособност.

При обработване и събиране на директни дебити или други плащания, дължими от теб по договора за кредит, има вероятност да споделим твои лични данни и с доставчици на услуги за обработване на плащания - трети страни.

При неизпълнение или неправилно изпълнение на ангажименти от твоя страна можем да прехвърлим данните за непогасените ти задължения на доставчици на услуги за събиране на дългове (колекторски агенции), да прехвърлим вземанията си посредством договор за цесия, бюра за кредитна информация, както и доставчици на правни услуги.

Можем да споделяме твоите лични данни с доставчици на анализи и търсачки, които ни съдействат при подобряването и оптимизирането на нашия уебсайт и приложения. Частично такава информация може да се събира и споделя чрез бисквитки. За допълнителна информация, моля, виж нашата Политика за бисквитки и проследяване .

Продажбата на част или на целия ни бизнес или прехвърлянето на задълженията ти към нас на трета страна ще доведе до споделяне на твоята информация с купувача и други страни, участващи в транзакцията.

Изброените тук случаи не са изчерпателни и ние можем да споделяме твоите лични данни за други цели, изброени в раздел 1 по-горе "ЗАЩО СЪБИРАТЕ МОИ ЛИЧНИ ДАННИ?", ако това е необходимо и съответства на твоите права и интереси.

При прехвърляне на данни ние се ангажираме да се уверим, че получателят на данни прилага същите мерки за сигурност при съхранението и обработването на лични данни като нас.

Личните ти данни ще бъдат обработвани, съхранявани и предоставяни на трети страни по начина и в обема и за целите, предвидени в настоящата Политика за защита на личните данни, при съответните регулаторни правила, договора/ите, сключен между теб и нас, и съгласията, които периодично ни предоставяш.

4.1. Данните ми ще бъдат ли прехвърляни извън ЕИП?

Възможно е места (държави), които са извън нашата държава или Европейското икономическо пространство ("ЕИП") - например САЩ да бъдат използвани за обработване (включително съхраняване) на данните, които събираме за теб. Това може да включва процеси като обработване на плащания, анализ на данни (включително проверки за измами, за риск и кредитни проверки, както и осигуряване на проверки, необходими за целите на мерките срещу изпирането на пари и срещу финансирането на тероризъм), събиране на данни за използването на нашия уебсайт и услуги, осигуряване на сигурност и за рекламни цели (включително поведенческа реклама), или предлагане на съдействие за целите на твоето обслужване или нуждите по използвания от теб продукт.

Ние предприемаме всички разумни действия, за да гарантираме безопасността на личните ти данни със съответните мерки за сигурност и съгласно приложимите законови актове. Всички наши трансфери на данни, в случай че има такива, се основават на договори за трансфер на данни на групово ниво със съответни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

5. КАКВИ ПРАВА ИМАМ НАД ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ?

Във връзка с данните, които обработваме в нашите файлови системи, имаш следните права:

 • Право да поискаш достъп до личните си данни и да получиш копие от твоите данни.  
 • Право да получиш личната си информация в структуриран, често използван и пригоден за машинно четене формат (преносимост на данните).
 • Право на изтриване на личните ти данни (право "да бъдете забравени").
 • Право да се противопоставиш на обработването на твоите лични данни и обработването на личните ти данни да бъде ограничено при определени обстоятелства.
 • Безусловно право да се противопоставиш на обработването на твоите лични данни за целите на директен маркетинг.
 • Ако обработването на личните ти данни се основава на твое съгласие, имаш право да оттеглиш съгласието си по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законността на обработването, извършено преди оттеглянето на съгласието ти. Можеш да оттеглиш съгласието си в профила си на нашия уебсайт или като се свържеш с нас на info@vivus.bg. Също така в долната част на всеки имейл със съобщение за търговска комуникация ще предоставим връзка за отказ от получаване на нашите промоции.
 • Имаш право да поискаш коригиране на данни. До известна степен можеш да коригираш данните си в твоя уеб профил.
 • Винаги можеш да подадеш жалба до надзорния орган за защита на данните; виж допълнителна информация тук за ЕС

Можеш да упражниш правата си, като използваш следните формуляри:

Достъп до данни

Преносимост наданни

Изтриване наданни

За да упражниш правата си да поискаш коригиране на данни, да се противопоставиш на обработването, да ограничиш обработването на личните ти данни, моля, изпрати ни искане по имейл на info@vivus.bg
Можеш също така да се свържеш с нас и да подадеш исканията си чрез телефонно обаждане, по имейл или по пощата, като използваш данните за контакти, посочени в раздел 9 по-долу.
Може да има условия или ограничения за тези права в зависимост от конкретните обстоятелства на дейността по обработване. Ние можем да сме предмет на определени законови задължения или други обстоятелства, които ни възпрепятстват да изтрием незабавно личните ти данни.

6. ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ ПРОФИЛИРАНЕ И ВЗЕМАТЕ ЛИ АВТОМАТИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА МЕН?

Изключително автоматизираното вземане на решения е способността за вземане на решения по технологичен начин без участието на хора. Използваме автоматизирано вземане на решения, например защото:

 • Позволява по-голяма последователност и безпристрастност (например помага да се намали възможността за човешка грешка или дискриминация).
 • Намалява рискът клиентите да не изпълняват задълженията си.
 • Дава възможност за вземане на решения в по-кратък срок от процес с участието на хора и подобрява ефективността на процеса.

Използваме профилиране и автоматизирано вземане на решения с правни последствия, основани на заявлението ти за сключване на договор за кредит, за да те идентифицираме правилно, да оценим твоята кредитоспособност, да разкриваме и предотвратяваме измами и да спазваме разпоредбите във връзка с мерките срещу изпирането на пари. Приемането или отказването на заявление обикновено е автоматично и се основава на различни фактори, които вземаме предвид в процеса на вземане на решения. Следователно заявлението ти може да бъде отказано автоматично. Ние тестваме и усъвършенстваме нашите правила и алгоритми редовно, за да гарантираме безпристрастност и ефективност.

Използваме профилиране и автоматизирано вземане на решения, без това да има съществено въздействие върху теб, в следните случаи:

 • Когато се ангажираме с продажба на нашия бизнес или кредитен портфейл, за да включим или изключим определени групи договори за кредит въз основа на историята на транзакциите и свързания кредитен риск, определен по време на транзакцията.
 • Когато разработваме адаптирани комуникации и кампании за различни клиентски сегменти (като се имат предвид предишните им взаимодействия с нас, характеристики икредитна история), за да осигурим подходящо съдържание на комуникация при обслужването ни на клиенти и маркетингови дейности.
 • Когато развиваме, подобряваме и упражняваме дейност по комуникация и събиране към клиенти, които не изпълняват задълженията си, за да осигурим подходящи и ефективни мерки

Автоматизираните решения и профилирането могат да се основават на всякакъв вид данни, например:

 • данни, предоставени директно от теб (като отговори на въпросник);  
 • наблюдавани данни за теб (като време, прекарано за влизане в дадена система);
 • извлечени или изведени данни като профил, който вече е създаден (например кредитен рейтинг).

Моля, обърни внимание, че ако получиш решение, основано на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, имаш следните права:

 • правото да получиш съответни обяснения относно основата на взетото решение;  
 • правото на човешка намеса с цел преоценка на решението;
 • правото да изразиш мнение.

За да упражниш горните права, трябва да се свържеш с нас чрез данните за контакт, предоставени в раздел 9 по-долу.

Решения, които не се вземат напълно автоматично, също могат да включват човешка намеса. Например, преди да отпуснем кредит, ще разгледаме кредитния рейтинг на кредитополучателя, евентуално с допълнителна целесъобразна намеса, извършена от нашия персонал, преди да бъде взето решение относно дадено лице.

Освен това, съгласно нашия договор за кредит, твоето съгласие или съответните законови разпоредби ние прехвърляме автоматично информация без профилиране за изпълнението на твои задължения или за твои просрочени плащания на кредитни бюра и държавни регистри въз основа на условията и размера на кредита.

7. ЗАПИСВАТЕ ЛИ ОБАЖДАНИЯТА И ЗАЩО?

Следим всички наши изходящи и входящи повиквания (обаждания) да бъдат записвани за следните цели:

 • предотвратяване и разкриване на измамни и други престъпни дейности и осигуряване на доказателства в случай на разследвания;  
 • извършване и документиране на процедури от типа "Oпознай своя клиент", съгласно приложимото законодателство във връзка с изпирането на пари и предотвратяване финансирането на тероризъм;
 • събиране и съхраняване на твоите съгласия и предпочитания, които са предоставени по телефона, за да гарантираме, че комуникираме с теб по съответния начин и поддържаме доказателства за законно обработване на данни;
 • за да се уверим, че сме ти предоставили пълна информация за нашите продукти, когато кандидатстваш за кредит, както се изисква от добрите бизнес практики и законодателството за защита на потребителите;
 • за да можем да получаваме, разглеждаме и решаваме въпроси, искания, жалби или спорове, които могат да възникнат;
 • за контрол на качеството и подобряване на нашите функции за обслужване на клиенти и събиране на дългове, за да осигурим най-високото ниво на обслужване на клиентите и напълно съобразени и етични практики за събиране на дългове.

Записите на повикванията се съхраняват сигурно за ограничен период от време в нашите телефонни системи и се възпроизвеждат от нашия персонал, само ако се изисква за горепосочените цели.

8. КАКВИ ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА БЯХА ИЗВЪРШЕНИ НАПОСЛЕДЪК?

Можем да променяме настоящата Политика за защита на личните данни по всяко време и ще посочим датата на последно актуализиране на Политиката за защита на личните данни. Ако е имало значителни промени, ще подчертаем тези промени и ще се опитаме да те предупредим директно, когато е възможно. Също така ще съхраняваме предишни версии на настоящата Политика за защита на личните данни в архив за преглед от твоя страна.

Направихме следните промени в нашата Политика за защита на личните данни от последната версия, включително:

 • актуализация за това защо събираме твоите лични данни;  
 • разширена информация за това какви данни събираме и споделяме;
 • подобрена информация за профилирането и автоматизираното вземане на решения;
 • добавена информация за записване на повиквания (обаждания);
 • други корекции и допълнения за подобряване на тази политика.

Последвайте тази връзка за достъп до предишни версии на Политиката за защита наличните данни.

9. КАК МОГА ДА СЕ СВЪРЖА С ВАС?

Моля, не се колебай да се свържеш с нас с въпроси,искания или коментари, които можеш да имаш относно нашата Политика за защита наличните данни или начина, по който обработваме твоите данни.

Моля, свържи се с длъжностното лице по защита на даннитена имейл info@vivus.bg илипо пощата:

Длъжностно лице по защита на данните

ВИВУС.БГ ЕООД

София 1421

ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54

България

Групата 4финанс и нашите свързани компании означава4finance Group S.A. (регистрирано във Великото херцогство Люксембург,регистрационен № B 195643, адрес: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Люксембург) и компании, които пряко или косвено притежаваили контролира, включително, но не само:

 • AS"4finance", Lielirbes iela 17A-8, Рига, LV-1046, Латвия
 • SIA"4finance Media", Lielirbes iela 17A-10, Рига, LV-1046, Латвия
 • SIA“4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Рига, LV-1046, Латвия и неговите клонове,намиращи се в Европейски съюз
 • 4f Sales,Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Маями, FL 33180, САЩ
 • FriendlyFinance OÜ, Rotermanni 2, 10111 Талин, Естония, и компании, които пряко иликосвено притежава или контролира
 • TBIFFinancial Services B.V., "Westerdoksdijk 423, 1013 BX Амстердам,Нидерландия, и компании, които пряко или косвено притежава или контролира.
 • Ти Би АйБанк ЕАД, със седалище и адрес на управление: София 1421, ул. ДимитърХаджикоцев 52-54, район Лозенец, България.

Моля, посети www.4finance.com за повече информация относно групата 4финанс и компаниите в нея.

10. ИМА ЛИ НЕЩО ДРУГО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАМ?

Нашият уебсайт и продукти могат да съдържат връзки или интегрирани рамки към уебсайтове на трети страни. Тези уебсайтове на трети страни имат своя собствена Политика за защита на личните данни. Ако посещаваш или използваш тези уебсайтове, ти подлежиш на тези политики.

Настоящата Политика за защита на личните данни е одобрена от Управителя на „ВИВУС.БГ“ ЕООД и влиза в сила на 25.05.2018г., изм. и доп. на 25.11.2020г. със Заповед № 262 от 12.11.2020г.