Използвайки сайта ни, ти се съгласяваш с нашата Политика за бисквитки.

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защо събирате мои лични данни?

Ние използваме вашите лични данни, за да ви предоставяме нашите услуги, да подбряваме нашите продукти и услуги, да изпращаме уведомления, оферти и промоции, да защитаваме нашите и на трети страни права и интереси, както и за да спазваме законите и другите приложими нормативни актове.
Молим, вижте Секция 1 по-долу.

Как събирате моите лични данни?

Когато използвате наши продукти или уебсайт, ни ги предоставяте директно, чрез бисквитки и подобни технологии, можем да събираме данни от трети страни.
Молим, вижте Секция 2 по-долу.

Какви лични данни събирате за мен?

Ние събираме лични данни като: името ви, самоличност/идентификационен номер, дата на раждане, пол, адрес, електронна поща, телефон, данни за заетост, IP адрес, идентификатор на устройството, местоположение, финансова информация и информация за плащания, включително данни за ваши задължения.
Молим, вижте Секция 3 по-долу.

Споделяте ли моите лични данни?

Ние споделяме вашите данни, за да ви предоставим нашите услуги, да разработваме нови услуги, да осъществяваме оценка на платежоспособност и на риск, за целите на събиране на задължения, ako продадем част от, или цялата наша търговска дейност, както и за да спазваме закони и разпоредби.
Молим, вижте Секция 4 по-горе.

Какви права имам върху своите лични данни?

Вие имате следните права върху личните си данни: (i) правото да поискате достъп до личните си данни, да искате коригиране на личните ви данни, правото данните ви да бъдат изтрити, ако не се нуждаем от тяхното обработване; (ii) да си издействате забрана или да се противопоставите на обработването на вашите лични данни и (iii) да поискате копие на личните ви данни или да поискате дигитално копие на данните ви да бъде изпратено на трето лице. Можете, също така, да подадете жалба срещу обработването на личните ви даани пред съответния надзорен орган. Можете да изберете да не получавате маркетингови съобщения и да откажете събиране на определени данни и тяхната употреба.
Молим, вижте секция 5 по-долу.

Взимате ли автоматично решения относно мен?


Ние използваме автоматично вземане на решение, защото:
- То ни позволява по-голяма обективност в процеса на вземане на решение (например: намалява риска от допускане на човешка грешка или дискриминация);
- Намалява риска от това клиентите ни да не могат да покрият изизскванията за отпускане на кредит;
- Дава ни възможност да вземем решение много по-бързо, отколкото ако се прави от хора, както и се подобрява ефикасността на процеса.
Молим, вижте Секция 6 по-долу.

Какви са последиците от обработването на личните ми данни?

Ние обработваме личните данни на нашите клиенти с цел да преценим тяхната кредитоспособност и да проведем оценка на риска, за да решим дали да отпуснем кредит или не и за каква сума да е той. Това може да доведе до решение, при което ще одобрим или откажем отпускането на заем.
Молим, вижте Секция 7 по-долу.

Нашата политика за поверителност

Ние, в 4финанс, уважаваме вашето право на личен живот и сме посветени да опазим вашето право на законно обработване и защита на личните ви данни. Нашата Политика за защита на лични данни ви предлага ясно разяснение за употребата на личните ви данни и на всякакви данни, които може да събираме за вас.
Можете да бъдете сигурни, че защитаваме събираната от нас информацията.
Тази Политика за защита на лични данни може да бъде актуализирана от време на време; поради тази причина препоръчваме да я преглеждате понякога. Ако правим промени по нея, ще ви уведомим с известие на сайта от кога влизат в сила промените. За последен път сме внесли изменения в нашата Политика за защита на лични данни на 23 Май 2018г. Моля, изискайте информация от нашия архив за по-подробна информация.

1. ЗАЩО СЪБИРАТЕ МОИ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние обработваме личните ви данни, за да ви предоставяме нашите услуги (на основание сключен договор за кредит с нас), както и да обработим и оценим вашето искане за кредит (включително да ви идентифицираме), преди да сме установили правни отношения с вас. Също така обработваме личните ви данни, когато е необходимо да спазим изискванията на закона и на други нормативни актове (например да изпълняваме задълженията си за предоставяне на регулярна информация към БНБ, когато комуникираме със съответните надзорни органи, Комисия за защита на личните данни, Омбудсмана, Комисията за защита на потребителите, или други регулаторни и надзорни органи, както и когато ви идентифицираме с цел превенция на измами, пране на пари, финансиране на тероризма и други криминални дейности; както и когато е необходимо да защитим наши интереси при упражняването на дейността ни, свързани с:

  (i) Администриране на договора за кредит, включително за събиране на отпуснати суми от нас и за осъществяване на контакт с вас, за да ви информираме за всякакви промени, касаещи нашия продукт и услуги;
  (ii) За да подобрим нашите продукти и услуги и да проверим, обновим и имплементираме нови технологии, касаещи идентифицирането на клиентите ни, оценката на риска и на кредитоспособността им, за превенция от измами, срещу пране на пари и срещу финансирането на тероризма;
  (iii) За превенция и проследяване на престъпления;
  (iv) За статистически и пазарни проучвания, за измерване или разбиране на ефективността на рекламата ни;
  (v) За целите на продажба на компанията и реорганизация;
  (vi) За да администрираме и подобрим уеб сайта си, да го пазим от атаки и да бъде той сигурен за достъп и да осигурим, че съдържанието е представено по най-ефективния начин, за да може вашето устройство за достъп до сайта ни във всеки случай да може да защитава интересите ви и за да може с вашето съгласие да получавате по електронен път съобщения за директен маркетинг. Вие знаете, разбира се, че можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингови съобщения.

В някои случаи ще обработваме личните ви данни, ако са свързани с криминални осъждания или за нарушение на закона, когато сме оторизирани от Европейския съюз или съгласно специален местен закон, като вие сте дали съгласие за това.
Ние, в някои случаи, ще обработваме и специални категории лични данни (например данни за вашето здравословно състояние). Последиците от това да не ни предоставите личните си данни са такива, че ние няма да можем да установим правни отношения с вас и да ви предоставим достъп до услугите и продуките ни.

2. КАК СЪБИРАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Събираме информация по три начина:

 1. Когато ни предоставяте информация, например, лично, когато попълвате нашите заявления (включително при наши партньори и представители), на нашите уебсайтове, чрез социалните медии, по обикновена или електронна поща, телефон, “Чат на живо” или друга медия или услуга,
 2. автоматично, когато използвате наши продукти или уебсайт, и
 3. когато ни бъде предоставена от трети страни, например, кредитни регистри или други дружества от групата, или партньори.

Голяма част от автоматичното събиране на информацията се осъществява чрез използването на бисквитки, засичащ софтуер и подобни технологии. Молим, прегледайте Политиката ни за бисквитки и проследяване (Cookies Policy) на нашия уеб сайт за повече информация.

3. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАТЕ ЗА МЕН?

Ние събираме всякаква информация, която ни предоставяте:

 • Когато се регистрирате на нашия уеб сайт, използвате нашия уеб сайт или мобилни приложения, попълвате формуляри или кандидатствате за заемни продукти или друг продукт или услуга на нашия уеб сайт, пред наш персонал или нашите партньори или по всеки друг предоставен от нас начин.
 • Когато ни уведомявате за проблем или комуникирате с нас във връзка с наши продукти или услуги.
 • Когато участвате във формати за обсъждане, коментирате на нашия блог или използвате други функции на социалните мрежи на нашия уеб сайт и други дейности, осъществявани чрез нашите уеб сайтове или социални медии.
 • Когато участвате в томбола, лотария, промоция или изследване по какъвто и да е начин, включително при наши партньори или в социалните медии.
 • Ако по каквато и да е друга причина комуникирате с нас, използвайки някой от гореизброените методи.

Информацията, която ни предоставяте, включва: вашето име (фамилно и собствено), самоличност/идентификационен номер или личен номер, адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер, дата на раждане, пол, семейно положение, брой непълнолетни деца, заетост, име на работодател, служебен телефонен номер, месечен доход и разходи, финансова информация и информация за ползване на кредитни карти, операции по банкови сметки, лично описание, гласов запис, (входящи и изходящи обаждания), ваша снимка или изображение, изображение на вашия документ за самоличност, подпис и всяка друга информация, която изберете да ни предоставите.
Ще запишем, съхраняваме и използваме информацията, която ни предоставите, по изброените горе начини. Ние също така записваме телефонните си разговори с вас, за да доказваме какви точно са заявените искания на клиентите ни, да доказваме вида на трансакциите между нас и вас и за цели на обучение.

Информацията, която събираме за вас по автоматичен път

При всяко от вашите посещения на нашия уеб сайт или употреба на нашите мобилни приложения ние автоматично събираме следната информация:

 • Техническа информация, включително вид устройство, адрес на интернет протокола (IP), интернет доставчик (ISP), използван, за да свържете устройството си с интернет, вашата логин информация, вид и версия на браузъра, настройки на времевата зона, плъгини за браузъра и техните версии, операционна система и платформа, екранна резолюция, местонахождение, шрифтово кодиране;
 • Информация за вашето посещение, включително пълна история на кликвания на унифицирани локатори на ресурси(URL) до, през и от нашия уеб сайт (включително дата и час); продукти, които сте разглеждали или търсили; рефериращи/изходни страници, прегледани файлове на нашия сайт, (напр., HTML страници, графики и т.н.), време за зареждане на страниците, грешки при свалянето, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействие със страниците (като скролване, кликване и преминаване с курсора на мишката над определени изображения), и методи, използвани за излизане от страницата, данни за датата и часа, и/или данни за последователността от кликове, както и всеки телефонен номер, чрез който е набран нашия телефон за обслужване на клиенти.

Моля, разгледайте Секция 2: “КАК СЪБИРАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?”

Информация, която получаваме от трети страни

Можем да изискаме информация за вас от трети страни, например, от дружества от нашата група или кредитни служби. Правим това, спазвайки текущите разпоредби за защита на личните данни и когато това е необходимо, първо търсим вашето предварително съгласие. Можем да получаваме следната информация за вас:

 • В хода на заявлението, което попълвате за заем или подобен продукт, ние можем:
 • да потърсим информация за вас, вашата кредитоспособност, финансовото ви положение, минали и настоящи задължения и дългове, длъжност на която сте нает, релевантни регистри (включително регистри, съдържащи информация за приходите, кредитната история, задължения към трети лица, адреси, невалидни документи за самоличност, измами, пране на пари и финансиране на тероризъм, и политически политически значими лица), агенции, финансови институции, други наши компании и други трети лица, както и публичнодостъпни източници;
 • да получаваме информация, която сте предоставили на кредитни посредници и наши бизнес партньори, когато кандидатствате за услуги;
 • да получим информация от банките, финансови и платежни институции, във връзка с плащанията ви към вас.
 • от други дружества от 4финанс групата и бизнес партньри, с които си сътрудничим, във връзка с томболи, лотарии, промоции или проучвания, в които участвате;
 • от бизнес партньори, предлагащи технически, платежни услуги и услуги за доставка, рекламни мрежи, доставчици на анализи, доставчици на информация от търсения, когато същите ни предоставят услуги;
 • във всеки друг случай, когато сте се съгласили да ни разкриете данни.

Колко дълго пазите моите лични данни?

Ние съхраняваме личните ви данни за период от 5 години, считано от началото на годината, следваща годината, в която сме прекратили правните си отношения с вас, т.е. известно време след като престанете да бъдете наш клиент, за да подсигурим законните си интереси в случай на спор с клиент, съгласно изискванията на закона. Все пак, обикновено съхраняваме личните ви данни не по-дълго отколкото е необходимо, в зависимост от това как са били събрани данните, най-общо с цел да изпълним договорните си задължения към вас, да реализираме законните си интереси, или съгласно изискваните от закона минимални периоди. Например: в някои страни има законово задължение да се запазват личните данни на клиентите за период от 10 години за целите на превенция на прането на пари.

4. СПОДЕЛЯТЕ ЛИ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние разкриваме личните ви данни на други дружества от групата 4финанс за вътрешни административни цели. Ние споделяме ваша информация с други дружества от групата 4финанс и определени трети страни с цел изпълнение на нашите договорни задължения към вас и за другита описани в тази политика цели:

- които предоставят услуги от наше име, за да ви идентифицираме и удостоверим, че сте вие; - които подпомагат нашите бизнес дейности, като например хостинг и разработване на уебсайт, оценка на риск и засичане на измами, събиране на дългове и клиентско обслужване, мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, осигуряват аналитични данни, когато използвате нашите услуги, подпомагат ни във връзка с маркетингови дейности; - да предлагат и осигуряват услуги и разработват нови такива; - Във всеки случай, когато сме законово задължени да разкрием информация за вас или вашето използване на нашите услуги и вашите посещения на нашите уебсайтве, като например с цел спазване на закона или законови процедури, когато добросъвестно смятаме, че такова разкриване е необходимо за защита на правата ни, за защита на нашата безопасност и тази на трети лица, за предотвратяване или разследване на измами, или в отговор на искане от държавен орган; - за идентифициране, разследване или предотвратяване на измама, оказване на съдействие при защита от измами или с цел редуциране на кредитния риск; - за идентифициране, разследване и предотвратяване на пране на пари и финансиране на терористични дейности; - можем да споделим личните ви данни с доставчици на пособни услуги, като например дружества, предлагащи потребителски кредити и кредитни служби, както и агенции, релевантни държавни органи и неправителствени организации, както и други трети страни с цел да осигурим всеобхватна оценка на вашата платежоспособност; - при обработване и събиране на директни дебити или други плащания, дължими от вас по съответното заемно споразумение, като също така можем да споделяме личните ви данни с трети страни - доставчици на услуги за обработка на плащания; - В случай на неизпълнение или непълно изпълнение на задълженията, ние можем да предадем данни за неплатените ви задължения на фирми за събиране на задължения, служби за кредитна информация, както и лица, предоставящи правни услуги. - можем да споделим личните ви данни с доставчици на аналитични услуги и търсещи машини, които ни подпомагат в подобрението и оптимизацията на уеб сайта. - продажбата на нашия бизнес, или прехвърлянето на задълженията ви на трета страна може да доведе до споделянето на вашата информация; - За всякакви други цели, изброени в Секция 1 по-горе “ЗАЩО СЪБИРАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?”

При прехвърлянето на данни ние се стараем да се уверим, че получателят на данните спазва мерки за сигурност по съхранението и обработването на лични данни, които са същите като нашите.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани, съхранявани и прехвърляни на трети страни по начин и в обем съгласно тази Политика за поверителност, договорът/ите сключен/и между вас и нас, и съгласията, които ни предоставяте от време на време.

Места, които са извън нашата страна или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), които не предоставят същото или адекватно ниво на защита, като тази, осъществявана в ЕИП – например САЩ – е възможно да бъдат използвани за обработване на (включително за съхранение) данните, които събираме за вас. Може да включва такива процедури като плащания, анализ на данни (включително измама, проверки за риск и кредитни проверки), събиране на данни при употреба на нашите уеб сайтове и услуги, за рекламни цели (включително поведенческа реклама), или предлагане на съдействие за вашата услуга или нужди от продукти.
Полагаме усилия, за да осигурим в разумна степен безопасността на вашите лични данни съгласно настоящата Политика за защита на лчини данни и приложимите законови разпоредби. Например, (i) да сключим споразумения по Европейски модел, одобрен от Европейската Комисия с лицата, получатели на вашите лични данни; или (ii) да прехвърляме ваши лични данни към получатели в САЩ, но само такива получатели, които са сертифицирани по Програмата за защита на лични данни между ЕС и САЩ (EU-US Privacy Shield).

5. КАКВИ ПРАВА ИМАМ ВЪРХУ СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? Имате следните права:

 • Имате право да поискате достъп до личните ви данни;
 • Имате право да получите вашата лична информация, съхранявана при нас, в структуриран, лесно достъпен и машинно-четим формат (Пренос на лични данни - Data Portability);
 • Имате право да искате вашите лични данни да бъдат заличени (Правото да бъдеш забравен).
 • Имате прево да се противопоставите на обработването на вашите лични данни и да поискате забрана за обработването на вашите лични данни;
 • По-специално, имате безусловното право да забраните обработването на личните ви данни за маркетингови цели;
 • Ако обработването на личните ви данни става въз основа на дадено от вас предварително съгласие, вие имате правото да оттеглите това ваше съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието ви няма да засегне законосъобразността на обработването на личните ви данни преди това. Можете да оттеглите съгласието си от създадения ви профил, чрез съответната форма по-долу в текста или на имейл info@vivus.bg Можете, също така, да се откажете от даденото съгласие при получаването от нас на маркетинг имейл, в който ще има линк за отказ от получаване на маркетингови съобщения за наши промоции.
 • Имате право да поискате да поправим личните ви данни или да поискате забрана те да се обработват от нас.
 • Винаги можете да подадете оплакване/жалба пред съответната надзорна инстанция, моля, вижте информация тук за ЕС.

Можте да предприемете стъпки за упражняване на правата ви, като изпозлвате следните форми:

Искане за достъп до лични данни

Искане за пренос на лични данни

Искане за изтриване на лични данни

За да упражните правото си за промяна на личните данни, обект на обработване, или за да забраните обработването им, моля изпратете ни искането си на info@vivus.bg

Възможно е да има ограничения или условия за упражняването на правата ви, в зависимост от специфичните особености на дейността по обработване на личните ви данни. Ние сме субект на редица правни ограничения, които да ни спрат преди да пристъпим към изтриването на личните ви данни. Тези задължения произлизат от Закона за мерките срещу изпираето на пари, от данъчните закони и от местното законодателство, касаещо правата на потребителите.

6. ВЗИМАТЕ ЛИ АВТОМАТИЧНО РЕШЕНИЯ ОТНОСНО МЕН?

По принцип, автоматичното вземане на решение представлява способността да се вземат решения с технически средства без намесата на човек. Изпозлваме автоматично вземане на решение, защото: - То ни позволява по-голяма обективност в процеса на вземане на решение (например: намалява риска от допускане на човешка грешка или дискриминация); - Намалява риска от това клиентите ни да не могат да покрият изискванията за отпускане на кредит; - Дава ни възможност да вземем решение много по-бързо, отколкото ако се прави от само от хора, както и се подобрява ефикасността на процеса.

Автоматично вземане на решение може да се използва при обработването на лични данни, например:

 • За лични данни, предоставени директно от физическите лица, за които се отнасят данните (например отоговори на въпроси в анкета);
 • За лични данни, които са събрани при идентифицирането на физическото лице (например данни за местонахождение при кандидатстване);
 • За лични данни, генерирани или подразбиращи се, като например профила на клиента, който вече е създаден (например – кредитен резултат).

Решенията, които не са напълно автоматизирани, могат да включват и човешка намеса. Например: преди одобряването за отпускане на заем, ще трябва да се прецени кредитният рейтинг на физическото лице, по възможност с последваща намеса на служители на кредитодателя преди вземането на решение по искането на клиента.
Ние, също така, използваме автоматичното вземане на решение, за да създадем договор, който отговаря изцяло на изизскванията на клиента в неговото искане за кредит.

7. КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ?

Ние обработваме личните ви данни с цел да оценим кредитоспособността ви и риска, за да решим дали да отпуснем заем и максималната стойност на заема. Резултатите от тази оценка могат до доведат до одобрение или отказ за отпускане на кредита.
Ако не плащате редовно по кредита си, можем да използваме трети страни и да споделим с тях част от личните ви данни с цел да съберем вземането си от вас.

8. КАКВИ СА НАЙ-СКОРОШНИТЕ ПРОМЕНИ, КОИТО СТЕ НАПРАВИЛИ?

Можем да променяме настоящата Политика за защита на лични данни по всяко време и съответно ще посочим датата, на която са внесени последните промени в Политиката за защита на лични данни. Ако са били внесени такива значими промени, ще ги отбележим за вас, и ще направим опит да ви сигнализираме за тях, когато това е възможно. Също така пазим по-ранните версии на настоящата Политика за защита на лични данни в нашия архив, за да можете да ги прегледате ако желаете.

Направили сме следните промени на нашата Политика за защита на лични данни от последната версия: - актуализирахме защо събираме личните ви данни; - добавихме форми, с които да упражнявате правата си - дадохме още информация за автоматичното вземане на решение;

Последвайте този линк, за да видите предходни версии на Политиката за защита на лични данни.

9. КАК МОГА ДА СЕ СВЪРЖА С ВАС?

Моля, не се колебайте да се свържете с нас с въпроси, искания или коментари, които може да имате относно нашата Политика за защита на личните даани или начина, по който обработваме данните ви.

Ние приветстваме връзка с нас чрез:

 • имейл: info@vivus.bg
 • по пощата: гр. София 1700, ул. „Никола Габровски“ 79, ет.2 или 0700 450 10 или *4000

SIA “Vivus”, единен регистрационен номер 40103780710, адрес:ул. Лиелирбес 17a-9, Рига, LV-1046, Латвия, (за краткост – AS “4finance” и/или “ние”) е админситартор на лични данни, получени чрез използването на тази страница, нашите продукти и услуги.Обработването на лични данни извършвано от SIA “Vivus” е регистрирано в Инспектората за защита на данните, регистрационен № 003325.
Групата 4финанс и нейните поделения означава 4finance Group S.A. (учредено във Велико Херцогство Люксембург под рег. №:B 195643, адрес:ул. Гийом Шнайдер 6, L-2522, Люксебург) и дружествата, които притежава или контролира, включително, но не само:


a. AS "4finance", Lielirbes iela 17A-8, Рига, LV-1046, Латвия
b. SIA "4finance Media", Lielirbes iela 17A-10, Рига, LV-1046, Латвия
c. SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Рига, LV-1046, Латвия и нейните клонове, намиращи се в Европейския съюз
d. 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Маями, FL 33180, САЩ
e. Friendly Finance OÜ, Rotermanni 2, 10111 Талин, Естония, и дружествата, които са негово пряка или непряка собственост или контрол
f. TBIF Financial Services B.V., "Westerdoksdijk 423, 1013 BX Амстердам, Холандия, и дружествата, които са негово пряка или непряка собственост или контрол.
g. “Ти Би Ай Банк“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, квартал „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ 52-54, ЕИК 202393458.

Моля посетете http://www.4finance.com/ за повече информация за групата 4финанс и нейните дружества.

10. ИМА ЛИ НЕЩО ДРУГО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАМ?

Нашите сайтове и продукти може да съдържат линкове към сайтове на трети страни.Такива трети страни могат да имат собствени политики за поверителност. При посещението на такива сайтове вие ще бъдете предмет на такива политики.