Тарифа за таксите и разходите за услугите, предоставяни от „ВИВУС.БГ“ ЕООД

1. Такса за удължаване
Удължаването на Срока за връщане на Кредита, съгласно точка 13 от Общите Условия на договора за кредит, е в зависимост от срока за удължаване и сумата на неизплатената главница по Кредита:

Срок (дни)
Сума от (лв.)
Сума до (лв.)
Такса
7
0,01 лв.
180,00 лв.
12.40%
7
180,01 лв.
350,00 лв.
11.60%
7
350,01 лв.
520,00 лв.
11.20%
7
520,01 лв.
750,00 лв.
10.80%
7
750,01 лв.
1 500,00 лв.
9.60%
14
0,01 лв.
180,00 лв.
18.60%
14
180,01 лв.
350,00 лв.
17.40%
14
350,01 лв.
520,00 лв.
16.80%
14
520,01 лв.
750,00 лв.
16.20%
14
750,01 лв.
1 500,00 лв.
14.40%
30
0,01 лв.
180,00 лв.
31.00%
30
180,01 лв.
350,00 лв.
29.00%
30
350,01 лв.
520,00 лв.
28.00%
30
520,01 лв.
750,00 лв.
27.00%
30
750,01 лв.
1 500,00 лв.
24.00%

2. Такса за бързо разглеждане
Бързо разглеждане на искането за кредит, съгласно т. 4 (т.4.1. – т.4.5.) от Общите Условия на договора за кредит, която се изчислява на процентна основа, съобразно избраната сума и срок на кредита, чийто конкретен размер може да бъде изчислен на Началната страница на „ВИВУС.БГ“ ЕООД – www.vivus.bg.

3. Разходи за изпращането на напомнителни писма за просрочени плащания.
Съгласно точка 15.4. от Общите Условия на договора за Кредит - 20,00 (двадесет) лева с ДДС за всяко изпратено писмо.

4. Такса за издаване на Удостоверение за наличие или липса на парични задължения към „ВИВУС.БГ“ ЕООД, предоставено на хартиен носител, която е в размерна 12,00 (дванадесет) лева с ДДС за всяко издадено удостоверение на хартиен носител, изпратено по куриер на посочен от кредитополучателя адрес. Таксата за куриерската услуга се заплаща допълнително от кредитополучателя.

5. Разходи за комплектоване на клиентско досие за предаване за събиране на вземане на трето юридическо лице, съгласно Общите Условия на договора за кредит - 24,00 (двадесет и четири) лева с ДДС за всяко комплектовано клиентско досие. Разходите по настоящата точка се заплащат еднократно.

*Всички такси, заплащани във връзка и по повод на сключени договори за кредит до датата на влизане в сила на измененията и допълненията по настоящата Тарифа, остават непроменени и в сила.

Настоящата Тарифа е приета с решение на управителя на „ВИВУС.БГ“ ЕООД от 10.03.2016 г., изм. и доп. с решение на управителя от 31.05.2017г. и в сила от 25.07.2017г., изм. и доп. със Заповед No 265 от 12.11.2020г. и влиза в сила на 25.11.2020г., изм. и доп. със Заповед No 330 от 25.03.2022г. и влиза в сила на 28.03.2022г. и се прилага за нови сключени с дружеството договори за кредит, влезли в сила след датата на приемането ѝ.

Измененията и допълненията на Тарифата е относимо и се прилага за всички клиенти на „ВИВУС.БГ“ ЕООД.

Тарифа за таксите и разходите за услугите, предоставяни от „ВИВУС.БГ“ ЕООД
PDF, 133 kB