Тарифа за таксите и разходите за услугите, предоставяни от „ВИВУС.БГ“ ЕООД

1. Такса за удължаване
Удължаването на Срока за връщане на Кредита, съгласно точка 13 от Общите Условияна договора за кредит, в зависимост от срока за удължаване и сумата на неизплатенатаглавница по Кредита:

Срок (дни)
Сума от (лв.)
Сума до (лв.)
Такса
7
0,01 лв.
180,00 лв.
12.40%
7
180,01 лв.
350,00 лв.
11.60%
7
350,01 лв.
520,00 лв.
11.20%
7
520,01 лв.
750,00 лв.
10.80%
7
750,01 лв.
1 500,00 лв.
9.60%
14
0,01 лв.
180,00 лв.
18.60%
14
180,01 лв.
350,00 лв.
17.40%
14
350,01 лв.
520,00 лв.
16.80%
14
520,01 лв.
750,00 лв.
16.20%
14
750,01 лв.
1 500,00 лв.
14.40%
30
0,01 лв.
180,00 лв.
31.00%
30
180,01 лв.
350,00 лв.
29.00%
30
350,01 лв.
520,00 лв.
28.00%
30
520,01 лв.
750,00 лв.
27.00%
30
750,01 лв.
1 500,00 лв.
24.00%

2. Такса за бързо разглеждане
Бързо разглеждане на искането за кредит, съгласно т. 4 (т.4.1. – т.4.5.) от ОбщитеУсловия на договора за кредит, която се изчислява на процентна основа, съобразноизбраната сума и срок на кредита, чийто конкретен размер може да бъде изчислен наНачалната страница на „ВИВУС.БГ“ ЕООД – www.vivus.bg.

3. Разходи за изпращането на напомнителни писма за просрочени плащания.
Съгласноточка 15.4 от Общите Условия на договора за Кредит - 20,00 (двадесет) лева с ДДС завсяко изпратено писмо

4. Такса за издаване на Удостоверение за наличие или липса на паричнизадължения към „ВИВУС.БГ“ ЕООД, предоставено на хартиен носител, която е в размерна 12,00 (дванадесет) лева с ДДС за всяко издадено удостоверение на хартиен носител, изпратено по куриер на посочен от кредитополучателя адрес. Таксата закуриерската услуга се заплаща допълнително от кредитополучателя.

Такса за издаване на Удостоверение за наличие или липса на паричнизадължения към „ВИВУС.БГ“ ЕООД, предоставено на хартиен носител, която е в размерна 12,00 (дванадесет) лева с ДДС за всяко издадено удостоверение на хартиен носител, изпратено по куриер на посочен от кредитополучателя адрес. Таксата закуриерската услуга се заплаща допълнително от кредитополучателя.

5. Разходи за комплектоване на клиентско досие за предаване за събиране на вземанена трето юридическо лице, съгласно Общите Условия на договора за кредит - 24,00(двадесет и четири) лева с ДДС за всяко комплектовано клиентско досие. Разходитепо настоящата точка се заплаща еднократно.

*Всички такси, заплащани във връзка и по повод на сключени договори за кредит додатата на влизане в сила на измененията и допълненията по настоящата Тарифа,остават непроменени и в сила.

Настоящата Тарифа е приета с решение на управителя на „ВИВУС.БГ“ ЕООД от10.03.2016 г., изм. и доп. с решение на управителя от 31.05.2017г. и в сила от25.07.2017г., изм. и доп. със Заповед No 265 от 12.11.2020г. и влиза в сила на 25.11.2020г., изм. и доп. със Заповед No 330 от 25.03.2022г. и влиза в сила на28.03.2022г. и се прилага за нови сключени с дружеството договори за кредит, влезлив сила след датата на приемането ѝ.

Измененията и допълненията на Тарифата е относима и се прилага за всички клиентина „ВИВУС.БГ“ ЕООД.

Тарифа за таксите и разходите за услугите, предоставяни от „ВИВУС.БГ“ ЕООД
PDF, 133 kB