Обратно
12.5.2015

ДОВЕДИ СИ ДО 99% ОТСТЪПКА!

Автор:
Vivus.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА „Доведи си до 99% отстъпка!“

Ако доведеш приятел за безплатен първи кредит, ще свалиш 33% от таксата за твоя следващ кредит! Доведи 3-ма и ще свалиш таксата до 99%!

Организатор:

 • „4финанс” ЕООД, търговска марка vivus.bg, ЕИК 202393458, седалище и адрес и на управление гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, ет. 14, представлявано от Ивайло Димитров Ибришимов, управител, регистрирано като администратор на лични данни в Регистъра на вписаните Администратори на лични данни към Комисията за защита на личните данни с идентификационен № 371033 .

Условия на промоцията:

 • Кредитополучател, сключил договор за Кредит с „4финанс“ ЕООД („Препоръчващият потребител“) може да препоръча на свой приятел („Препоръчан потребител“) продукта, предоставян от Организатора.
 • При одобрение за първи кредит на Препоръчания потребител и усвояване на Кредита Препоръчващият потребител ще получи 33% Отстъпка от Таксата за експресно разглеждане за следващ Кредит, който той може да поиска.
 • За да се предостави Отстъпка на Препоръчващия потребител, е необходимо Препоръчаният потребител да продиктува телефона на Препоръчващия потребител, при обаждане от страна на служители от отдел Обслужване на клиенти към vivus.bg.
 • Ако в момента на разговора, Препоръчаният потребител не може да предостави телефонен номер на Препоръчващия потребител, то остава задължение на Препоръчващия потребител, да изпрати имейл на info@vivus.bg, в който да се съдържа името на Препоръчания потребител.
 • Отстъпката не може да бъде преотстъпвана на трети лица.
 • Максималният брой отстъпки за периода на промоцията е 10. Всяка отстъпка ще бъде валидна до 2 месеца след активирането ѝ.
 • Информацията за промоцията ще бъде достъпна на блога на www.vivus.bg, като за всички възникнали въпроси ще можете да се свържете с нашите служители от отдел Обслужване на клиенти на 0700 450 10.

Продължителност на промоцията:

 • Периодът, в който Кредитополучател, изпълнил горните условия за участие ще може да се възползва от Промоцията „Доведи си до 99% отстъпка!“, започва на 12.05.2015 г. и ще продължи до 31.07.2015 г., включително.

Право на участие:

 • Промоцията важи за всички Кредитополучатели на vivus.bg. Право на участие има всеки Кредитополучател, който е сключил Договор за кредит с „4финанс“ ЕООД
 • Всички Кредитополучатели подлежат на одобрение спрямо вътрешните правила на Организатора и Общите условия на Договора за кредит на Организатора като правото на Отстъпка не гарантира одобрение за следващо Искане за отпускане на кредит.

Други условия:

 • „4финанс“ ЕООД си запазва правото по своя преценка да удължава срока на промоцията, както и в случай на промяна на вътрешните правила или на Общите си условия и/или когато това се налага от действащото законодателство, да изменя и допълва останалите условия на настоящата промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на блога на Vivus.bg.
 • Всеки Кредитополучател, участващ в промоцията може да позвъни на номер 0700 450 10 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.
 • Личните данни, които се предоставят от препоръчващия потребител и Препоръчания потребител, както е описано по-горе, се обработват от Организатора с цел администриране на настоящата промоция и директен маркетинг.
 • Предоставянето и обработването на личните данни във връзка с условията на промоцията не се счита за разпространение и/или обработване на лични данни на трети лица на самостоятелно основание, доколкото същите данни са обработвани от Организатора на предходно възникнали основания във връзка с предоставяне на Кредити.
 • За избягване на всякакви съмнения, Препоръчващият потребител и Препоръчаният потребител нямат право да предоставят на Организатора лични данни, различни от тези, посочени в настоящите условия и/или от данните, които Организаторът е получил от и със съгласието на съответното лице, за което се отнасят, във връзка с предоставяне на Кредит.
 • Правата на всяко лице, взело участие в промоцията, във връзка с обработването на личните му данни (напр. право на достъп, възражение и коригиране на данни) се прилагат, както са регламентирани от Общите условия на Организатора и приложимото законодателство.

Доколкото друго не е предвидено в настоящите правила, всички термини с главни букви, посочени по-горе имат значението, придадено им в Общите условия на Организатора, налични на Интернет страницата на Организатора на адрес www.vivus.bg.

Настоящите условия са одобрени и приети от Организатора.

Още по темата