Обратно
28.6.2023

Какво е студентски кредит?

Автор:
Vivus.bg

Студентски кредит представлява финансова помощ, която помага на учащите се да изплатят университетските си такси, както и разходите, свързани с наем на квартира, учебни пособия, учебници и други. Тъй като студентите нямат възможност да получават високи доходи, тези кредити обикновено се предлагат при изгодни условия и нисък лихвен процент, докато придобиват желаната от тях образователно квалификационна или образователна и научна степен. В повечето случаи изплащането на такъв студентски заем започва едва след приключване на обучението. За да се вземе една образователно квалификационна или образователна и научна степен, е необходимо да мине доста време.

Какви видове студентски кредит съществуват?

Тук следва да разделим студентските кредити на две категории:

  • Кредити за студенти, предлагани от банки, които са подписали договор с МОН и съответно предлагат тези кредити по всички условия на този договор.
  • Кредити за студенти, предоставяни от независими банки и финансови институции, които не са обвързани с МОН. Те имат собствени условия за студентски кредит, които значително се различават от горните.

Ако решите да се възползвате от студентски заем за обучение от втората група, трябва да знаете, че всяка банка изисква различни такси за отпускането на този заем, чиито цени варират при различните кредитодатели. Такива такси могат да са такса за разглеждане на молбата за студентски кредит, такса за одобрение, такса за поддръжка и обслужване на кредита, както и за предоговаряне на цената му и други. Затова трябва да направите собствено проучване, за да изберете най-изгодния вариант за вас спрямо договора за кредит.

Предимства на един студентски кредит

Опцията за взимане на студентски заем е една страхотна възможност, която може да ви даде път, по който да вървите, за да се справите успешно с трудностите в студентския си живот. Този тип заеми ви предлага начин да гарантирате личностното си израстване и стабилността на вашето семейство и близки в дългосрочен план. Изобщо всяка форма за кредитиране на студенти и докторанти за получаване на специалност и образователно квалификационна степен е символ за добра икономика и трудов пазар. Големината на кредита се изготвя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно квалификационна степен.

Опцията за кредитиране на студенти и докторанти е изключително популярна заради многобройните си предимства, които включват:

  • Финансиране на етап от обучението или на целия период на обучение за придобиването на образователна и научна степен доктор или пък предходните такива - бакалавър и магистър;
  • Лихвата при този кредит се начислява само върху усвоената част от кредита, а не върху цялата сума;
  • От този кредит за студенти можете да теглите не само за семестриални такси и закупуване на учебници, но и за издръжка, включваща месечните ви разходи и за заплащане на квартира. Тоест той може да бъде използван и като кредит за издръжка по време на обучението.
  • Гратисен период за изплащане на главницата и лихвата. По време на гратисния период на кредита не се заплаща нищо;
  • В допълнение, годишният лихвен процент е фиксиран и е не повече от 7%. Към него не доплащате никакви такси или комисионни, каквито са характерни за останалите видове кредити (при условие че изтеглите кредит от банка, сключила договор с МОН).

Изгодно ли е тегленето на студентски кредит?

Потребителските кредити за обучение станаха възможни след приемането на Закона за кредитиране на студентите в България. Тъй като наемите на жилище в чужд град, разходите за живот по време на обучението и семестриалните такси сумарно съставляват немалка сума, студентите и техните семейства имат възможност да си помогнат през този период чрез студентско кредитиране. Чрез него се дава равен достъп до образованието на студенти от по-бедни семейства. От друга страна, законодателството гарантира прозрачност при кандидатстването, усвояването и погасяването на кредита, така че потребителите да са спокойни и сигурни за парите си.

И все пак много банки отпускат студентски кредити, които не са регулирани от държавата. За да компенсират липсата на държавна гаранция, те либерализират условията за отпускане на такива кредити, с което ги правят още по-примамливи за студентите. При тях обаче студентските кредити се издават с по-висока лихва, по-къс гратисен период и необходимост от обезпечение.

Въпреки това много студенти предпочитат такива кредити пред държавните студентски заеми, защото с тях могат да платят обучението си в чужбина, докато парите от студентски кредит, отпускан от държава, са предназначени само за ползване в български университети.

За разлика от държавните студентски кредити, останалите заеми за студенти е възможно да изискват ипотека (особено при тегленето на по-големи суми). При това понякога е необходим и поръчител, а изплащането на задълженията започва още преди студентите да приключат обучението си в редовна форма. Тоест даденият гратисен период е по-кратък.

Студентски кредити за обучение в чужбина

Някои банки и финансови институции предоставят студентски кредити за обучение в чужбина, които помагат на кредитополучателите да си платят семестриалните такси за обучение или да издържат дете, родено по време на обучение в степен бакалавър, магистър и научна степен доктор. За да се възползвате от такъв заем, трябва да сте записани като студенти или докторанти в университет от страна-членка на Европейския съюз или в Швейцария, Норвегия, Лихтенщайн или Исландия, да не сте придобивали същата образователна степен преди и да не сте прекъснали обучението си съгласно учебния план на съответната специалност и образователно квалификационна степен.

Какви са условията за кандидатстване за студентски заем в България?

За да имате право да кандидатствате за такъв кредит, трябва да удостоверите, че сте студент или докторант в български или чуждестранен университет, който е в държава от Европейския съюз. Не е възможно да кандидатствате, ако сте в училище или научна организация.

Горното възрастово ограничение при тегленето на такъв кредит е навършени 35 години. За да имате шанс да получите студентски кредит, е необходимо да се обучавате в редовна форма за придобиването на степените магистър, бакалавър, професионален бакалавър или доктор. Университетът и висшето учебно заведение е необходимо да функционират по законоустановения ред в държавата, не е възможно да са училище или научна организация. Ако сте прекъснали обучението си или сте отстранени от университета, няма да бъдете одобрени за студентски заем, защото това не се позволява от закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Ако в периода на студентските си години ви се роди или осиновите дете, можете да кандидатствате за студентски кредит за издръжка, който се отпуска на единия от родителите за оставащия срок на обучение съгласно учебния план на съответната специалност и образователно квалификационна или образователна и научна степен. Необходимо е студентът да е посочен като родител. Само така ще е уважено искането за кредит. Изготвя се решение, доказващо родителството и в което студентът е отбелязан с имена и данни.

Надпис "Студентски кредит" в тетрадка

Както вече споменахме, студентското кредитиране не се ограничава само до заплащане на семестриалните такси, а може да спомогне в редица други аспекти от живота на един студент. Това позволява да се фокусирате ефективно върху образованието си. Освен за заплащане на семестри и такси за обучение най-често този тип кредити се използва за битови разходи на студентите, разходи за квартира, разходи за специализации, семинари и допълнителни обучения, разходи за квалификация и преквалификация. Това е и форма за придобиване на самосамостоятелност. На банката ѝ е необходимо да знае колко дълго е обучението по броя на месеците. Разбира се, студентът не трябва да прекъсва обучението си освен в извънредни случаи. Ако се случи инцидент или неочаквано обстоятелство, тогава е необходимо влязло в сила съдебно решение, за да бъде определено изобщо дължи ли се главница и лихва по броя на месеците.

Какви са сроковете за изплащане на кредита?

Когато гратисният период изтече, можете да изплащате кредита в срок до 10 години. Самият гратисен период се счита за валиден от деня на отпускане на парите до една година след приключване на образованието, считано от датата на защита на дипломната работа или взетия държавен изпит.

Изплащане на кредита

След изтичане на гратисния период спрямо условията на договора за кредит лицето трябва да започне да изплаща кредита. По време на гратисния период не се плаща нищо от размера на кредита, включително и до изтичане на една година от приключването на редовна форма за придобиване на образованието. След изтичане на гратисния период, разбира се, длъжникът трябва да започне да покрива задължението си. За предварително заплащане на цялата сума може да се преподпише договор или в текста на договора за кредит е възможно да бъде упоменато, че е възможно на банката да ѝ бъде изплатено задължението по-рано. Някои студенти започват работа и за оставащия срок на обучение покриват студентските си кредити. На банката това се отразява под формата на по-малко събрана лихва и е възможно за заплащане на кредита да има някакви допълнителни такси. Добър съвет е да проверите какви са те преди и след изтичане на гратисния период.

Придобиване не допълнителна научна степен

Ако студентът реши да се запише за следващ семестър или да придобие семестриална или образователна и научна степен в допълнение към вече придобита същата образователно квалификационна или подобна степен, то трябва да предоговори условията по кредита. С решението да се запише за следващ семестър при придобита същата образователно квалификационна или подобна степен гратисният период може да бъде увеличен. Няма да е нужно да е в сила съдебно решение, с което това да се позволи, а просто решение, с което е уважено искането за продължаващ гратисен период до изтичане на една година от специалността и образователно квалификационна или научна степен.

Кредит с преференциална лихва

Отличниците в университета имат право да изтеглят преференциален студентски кредит, който е с по-ниска от регламентираната в закона лихва. Такива преференциални студентски кредити се предоставят по време на кампаниите за записване във висшите учебни заведения, когато интересът към подобно студентско кредитиране нараства.

Отличниците във всяко висше училище или научна организация имат право да се възползват от промоционална фиксирана лихва спрямо условията на кредита, без да дължат допълнителни комисионни или такси. Разбира се, в договора за кредит това е упоменато изрично. Упоменат е и оставащият срок на обучение - колко е дълъг, кога предстои изтичане на гратисния период и дали е кредит за издръжка на дете или за за заплащане на студентските такси. Това важи както за бакалаврите, така и за онези, които са решили да придобият научна степен доктор в академичната среда.

Кои студенти се интересуват от кредитно финансиране?

Направено проучване сред студентите разкрива, че най-голям интерес от тегленето на кредита за студенти има сред учащите медицина, които са 18%, следвани от студентите, следващи икономика (10%) и право (5%). Тези, които кандидатстват за теглене на кредита за издръжка на дете, са около 5% (кредит за издръжка се отпуска и при осиновено дете). Най-вече заеми за обучение се теглят от студенти, придобиващи степен бакалавър – 68%. Проучванията са направени в случайно подбрано висше училище или научна организация.

Още по темата