Обратно
29.10.2019

Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) – какво трябва да знаем?

Автор:
Vivus.bg

С частен съдебен изпълнител се срещат хората, които не могат да върнат задълженията си по изтеглен кредит. Преди това има други стъпки, които кредиторът предприема, за да накара длъжника да върне дълга си. Такива са начисляването на допълнителни такси, разноски и лихви, които се прибавят към задълженията по кредита. Те представляват мярка, която да накара потребителя да изплати в по-бързи срокове взетия кредит и задълженията по него.

Когато обаче тази мярка не доведе до конкретен резултат, следва принудително събиране на вземания с помощта на частен съдия-изпълнител. В такъв случай е необходимо да знаете какви са вашите права, в какво се състоят правомощията на съдебния изпълнител, какви мерки ще бъдат предприети от негова страна и какво можете да направите, за да защитите себе си и имуществото си.

Какво представлява изпълнителното дело, образувано от частен съдебен изпълнител?

При неизплащане на дължимите лихви и задължения по кредита, се пристъпва към така нареченото изпълнително дело, което представлява производство, което частен съдебен изпълнител образува срещу длъжника след подаване на жалба от страна на кредитора. Неговата цел е да събере задълженията по кредита, независимо от желанието и възможностите на длъжника, т.е. принудително. Всички действия, включени в изпълнителното дело, са строго регламентирани от закона и само съдебен изпълнител може да ги извърши.

Права на един частен съдебен изпълнител

Частният съдебен изпълнител по закон има следните права във връзка с връщането на дължимите средства:

  1. Той може да се свърже с държавните органи, както и с юридически или физически лица, за да получи информация относно размера и стойността на имуществото ви. В тази информация се включват банковите сметки, които притежавате, наличната сума в тях, месечните постъпления и разходи, допълнителните плащания освен заплати като например социалните плащания и други.
  2. Длъжностното лице има право да наложи запор върху имущество, банкови сметки и други източници на постъпления, както и възбрани и ограничения, които могат да ви попречат да се разпореждате с имота си.
  3. Като крайна мярка след удържане на определени суми от плащанията, които получавате и запор на банковите ви сметки, един частен съдебен изпълнител би могъл да продаде имота ви, за да върне задълженията ви по кредита.

Ако към момента на проучването от съдебния изпълнител имате други непогасени задължения, които дължите на държавата като глоби, данъци и осигуровки, съдебният изпълнител ще събере и тях заедно със задълженията ви към кредитора.

Получаване на уведомление за образуването на изпълнително производство срещу вас

Когато съдебният изпълнител извърши необходимото проучване на имуществото ви, той ще ви изпрати писмена покана, която да ви уведоми, че в срок от две седмици трябва доброволно да изплатите задължението си, преди да ви бъдат наложени обезпечителни мерки. В това писмо ще откриете общия размер на сумата, която трябва да изплатите. В нея ще се включат не само задълженията по изтегления кредит, но и неизплатените задължения към държавата, както и разноските по изпълнителното и съдебното дело.

Писмото също така уведомява длъжника какви мерки ще бъдат наложени, в случай че сумата не бъде изплатена в посочения срок. През този период от две седмици този частен съдебен изпълнител не може да тегли пари от банковите ви сметки или да продава имуществото ви. Ако на този етап в предоставения срок изплатите задълженията си, няма да се стигне до изпълнително дело.

Ако обаче не изплатите в пълен размер задълженията си в посочения период, ЧСИ може да пристъпи към принудителното им събиране. В такъв случай има два вида изпълнение срещу длъжника: при едното е необходимо неговото съдействие, докато при другото не е необходимо той да съдейства по някакъв начин, за да бъдат осъществени мерки срещу него.

При какви обстоятелства е необходимо съдействие от ваша страна за изпълнението на мерките?

Такова съдействие е необходимо при продажба на недвижима собственост, тъй като е необходимо да осигурите достъп до продавания имот. Частният съдия изпълнител ще ви уведоми писмено кога е необходимо да осигурите достъп до имота или вещите, които ще бъдат обявени за продан. В уречения ден и час ще бъде извършен обстоен оглед за определяне на цената на продажбата. При осъществяване на самата продажба също е необходимо да съдействате и да предадете на купувачите продадените вещи или имоти.

Когато вашият частен съдебен изпълнител извършва оглед на имота и прави опис на всички вещи, ако някоя от присъстващите в имота ви вещ не е ваша, трябва да съобщите това на съдия изпълнителя, защото по презумпция се приема, че всички вещи, намиращи се в имота ви, са ваша собственост и могат да бъдат продадени с цел събиране на задълженията и връщането им на кредитора.

Кога не е необходимо съдействието ви за извършване на принудително събиране на кредити?

Ако разполагате с банкови сметки, в които получавате трудово възнаграждение, плащания от трети лица или социални плащания, съдия изпълнителят има правото да наложи запор върху тези сметки, без да е необходимо съдействието ви. Ако получавате плащанията си в брой, той има право да се обърне към вашия работодател и да получи от него трудовото ви възнаграждение в полза на кредитора.

Трябва да знаете, че законът изисква да оказвате пълно съдействие на частен съдебен изпълнител, да му предоставяте пълен достъп до имота и вещите, които притежавате, за да състави съответния изпълнителен лист. В случай, че откажете това съдействие, частният съдебен изпълнител може да нареди принудително отваряне на сградите, където са вашите имоти с помощта на полиция, ключар или общински органи. Всички допълнителни разходи, придружаващи тези действия, ще бъдат включени към изпълнителното дело срещу вас и към останалите ви задължения.

Какво имущество частен съдебен изпълнител няма право да взема за събиране на взимания по кредита?

Законът предвижда част от недвижимите имоти и вещи да не могат да послужат за събиране на такива задължения. Тази част, която не може да се продава за такива цели, включва храна, вещи, които вие и семейството ви ползвате ежедневно, горива за отопление, книги, инструменти и машини, свързани с упражняването на занаят или професия, земи, в случай че сте земеделски стопани, недвижим имот, ако нямате друг такъв, в който да живеете. Ако обаче съществува ипотека или залог върху някоя от описаните по-горе имоти, тогава тези ограничения отпадат.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Дисклеймър: Информацията в тази блог статия има разясняваща цел и не включва всички възможни случаи, поради което същата не е всеобхватна и не следва да се счита за правна консултация. Целта ни е да предоставим обща информация на език, достъпен за широката аудитория, но без това да има силата на правен съвет. При необходимост от такъв ви препоръчваме да се обърнете към специалист.

Още по темата