Обратно
28.1.2021

Какво е основен лихвен процент?

Автор:
Vivus.bg

Основен лихвен процент (ОЛП) се задава от централните банки, като в по-редки случаи това се прави и чрез използването на специални алгоритми. По този начин банките оказват своето въздействие върху пазара. Това се случва по различни начини в отделните държави и части от света. Основните лихвени проценти могат да бъдат лихвените проценти на централната банка, на междубанковия пазар, на първокласни банки, лихвените проценти (доходността) по държавните ценни книжа и други. Например Европейската централна банка определя три вида основни лихвени проценти – основна лихва по рефинансирането на операциите, основна кредитна лихва, лихва по депозитите на средства към самата нея.

Често централната банка понижава лихвените проценти, когато икономиката е затруднена, за да стимулира откриването на работни места и кредитирането. От друга страна, банките могат и да повишават лихвените проценти, което води и до по-висока инфлация.

Как се определя основен лихвен процент в България?

Основният лихвен процент (ОЛП) в България се определя от Българската народна банка (БНБ) за съответния период на основание по чл. 35 от Закона за БНБ. Основният лихвен процент се изчислява от Българската народна банка съгласно “Методика за определяне на основен лихвен процент”, приета с Решение № 149/16.12.2004, в сила от 1 февруари 2005 година, изм. с Решения № 118/26.11.2015 г. и № 37/16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, в сила от 1 юли 2017 г.

Размерът на основния лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) за всички работни дни от предходния календарен месец.

Тук е важно да се отбележи, че съответният основен лихвен процент е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при бройна конвенция “реален брой изминали дни/360”.

Особености

Особеност в българското законодателство е, че основният лихвен процент не се използва от Българската народна банка за отпускането на краткосрочни или бързи заеми на търговски банки. Причина за това е, че валутният борд забранява всички кредити от централната банка към които и да е търговски банки. Единственото изключение, което изрично е споменато в „Закона на БНБ“, са кредити до 3 месеца на търговски банки при определени сериозни и извънредни обстоятелства.

Най-ниската допустима стойност на основния лихвен процент в България е 0,00%, какъвто беше в страната ни през 2020 г. Но според методиката на определяне на ОЛП, той не може да падне по-ниско от споменатата по-горе стойност от 0,00%. От друга страна обаче, в държавите, в които се провежда независима парична политика, това не само е възможно, но и не е изключение. Отрицателният основен лихвен процент често се използва от паричните власти, за да може максимално да се насърчава кредитирането, икономическият растеж, а също така и рефинансирането на огромните дългове на дадена държава.

Каква роля играе съответният основен лихвен процент в България?

Може би всичко казано дотук отваря един много важен въпрос – защо се определя основен лихвен процент и какво е неговото приложение на практика на територията на България. Истината е, че неговото приложение реално е много ограничено. Примери за такива случаи могат да бъде изчисляването на наказателна или законна лихва за просрочени задължения към държавата. Това се прави, когато към основния лихвен процент се добавят 10 процентни пункта.

Друго приложение, което има от своя страна законната лихва, е във връзка с потребителските кредити. Според новоприетия закон за потребителските кредити, годишният процент на разходите (ГПР) по съответните кредити не може да превишава пет пъти законната лихва. Или казано по друг начин, при настоящия основен лихвен процент това означава, че ГПР не може да бъде повече от 50%.

В миналото също така някои потребителски и ипотечни заеми от финансови институции са се сключвали при лихви, зависими от основния лихвен процент заедно с добавена надбавка. В днешно време това не е масова практика, а сключените по този начин заеми постепенно биват падежирани.

Основният лихвен процент на България през 2020 г.

В края на 2019 г. на основание чл. 3 от Закона за Българската народна банка БНБ съобщи, че основният лихвен процент остава в размер на 0.00 на сто от 1 януари 2020 г.

Този факт, за съжаление, няма такова голямо значение за по-голямата част от населението поради силно ограничената роля на основния лихвен процент според българското законодателство. Въпреки това, всеки, който има стар заем, обвързан с основен лихвен процент или някакви задължения към държавата, ще може да се възползва. Но заедно с това, всеки човек, който възнамерява да тегли кредит от търговска банка или друга финансова институция, трябва да имам предвид, че този кредит ще се определя единствено и само от цената на привлечения ресурс на съответната банка, пазарните условия в настоящия момент, както и от оценката на кредитоспособността ви.

Ако искате да получите повече информация за основния лихвен процент за настоящата или която и да е изминала година, както и да разгледате лихвените статистики на БНБ, можете да посетите сайта на Българската народна банка или да се свържете със съответната финансова институция.

Още по темата