Обратно
21.10.2020

Какво е главница по кредит?

Автор:
Vivus.bg

Всяко лице, което тегли кредит, се явява заемополучател и е задължено ежемесечно да изплаща вноски до пълното му погасяване. Размерът на тези месечни вноски и сроковете на погасяване са регламентирани в договора, който се сключва между кредитора и кредитополучателя при отпускане на заема. Плащанията по кредита отиват по две направления: главница и лихва. Тук ще разгледаме какво представлява всяко едно от тях.

Главница по кредита

Най-просто казано, главницата е получената от кредитора сума. Ако сте изтеглили бърз кредит от 1000 лв., тези 1000 лв. са главницата, върху която ви предстои да плащате лихви.

Какво представлява лихвата и защо тя се прибавя към дължимата главница?

При тегленето на какъвто и да е кредит, кредиторът получава лихва върху главницата. Тя е вид компенсация или печалба за това, че ви е отпуснал тези пари за определен период от време. Какъв ще бъде размерът на вашите лихви при теглене на кредит с месечни вноски в началото зависи от сумата на изтеглената главница, а след това се изчисляват въз основа на остатъка от главницата, тоест тяхната сума е плаваща.

След тегленето на бърз заем размерът на първоначалните лихвени плащания се изчисляват в зависимост от главницата. Тяхната точна сума зависи от политиката на кредитора, от годишния процент на разходите и от таксите и останалите разноски по заема. Не са малко кредитодателите, които определят по-висока лихва, ако кредитополучателят има негативна кредитна история.

Трябва да имате предвид, че изтелената главница по кредита не се променя. Но лихвата варира в зависимост от големината на месечните вноски и от срока за погасяване на заема. Колкото по-големи месечни вноски изплащате, толкова по-ниска лихва ще ви бъде начислена.

Как точно изплащаме главницата по време на нашите месечни вноски?

Ако сте изтеглили по-голяма сума пари, през първите няколко месеца по-голяма част от месечните ви вноски ще отива за лихвата, което автоматично означава, че главницата се изплаща по-бавно. Причината за това е условието първоначално да се плати дължимата лихва. Съответно колкото по-голяма е главницата по кредита, толкова по-голям е размерът на лихвата, която ще изплащате. След като тези първи няколко месеца отминат, съотношението между главница и лихва се променя. Това не се отразява на размера на месечните ви вноски, но вече ще изплащате по-ниска лихва и все по-голям процент от плащането ще отива за погасяване на главницата.

Изчисляване на главница

При сключване на договор за кредит с месечни вноски, кредиторът ще ви предостави погасителен план, в който наред с датите на падежа, нагледно ще е описан по месеци размерът на месечните вноски и ежемесечното разпределение на парите за главница и лихва. В отделна графа се означава и остатъкът от главницата.

В допълнение, най-лесният начин сами да изчислите начина на изплащане на вашата главница по кредита е, като използвате онлайн кредитен калкулатор, който би следвало да ви е предоставен от избраната от вас компания. В него въведете размера на кредита, размера на лихвата и срока за погасяване. Кредитният калкулатор ще ви помогне да видите цялостната картина и подробности за целия погасителен план. Той показва също и какво включва месечната вноска – каква част от сумата се внася за главницата и каква – за изплащане на лихвата.

Предсрочно погасяване на главницата

Много хора смятат, че предсрочното погасяване на съответната главница ще намали лихвата, която трябва да изплащат. Но това не е съвсем така. Въпреки че повечето кредитори допускат по-бързото погасяване на дълга и лихвата бива изчислявана върху остатъка от главницата, но ще дължите и наказателна такса от 1%, ако погасите кредита повече от година предварително. В случай че до крайния срок остават няколко месеца, наказателната лихва е 0.5%.

Какво представляват гратисните периоди по кредита?

Обикновено гратисният период се отнася за главница по кредит. В такъв период се изплащат само лихвите, без да се погасяват вноските по главницата. Използването на подобен гратисен план има и предимства, и недостатъци. Главен недостатък е фактът, че започвате същинското погасяване на кредита едва след изтичането на този период, но същевременно погасителният план включва и гратисния период. Тъй като през този период главницата не се променя, единственото, което намалява, е срокът за връщане на кредита, което означава, че през останалия период до пълното погасяване трябва да изплащате по-високи месечни вноски.

Казано с други думи, гратисният период на неплащане на главница ще затрудни плащането й през останалите месеци до края на договора, когато трябва да плащате значително по-голяма сума, отколкото бихте плащали ежемесечно, без да ползвате гратисен период.

Възможно е договаряне на погасителния план с кредитора по такъв начин, че лихвите, които се натрупват през гратисния период, да се добавят към съответната главница. В такъв случай, по време на гратисния период няма да изплащате нищо, но за сметка на това главницата ви ще нараства, от което следва, че лихвите по кредита ще се увеличат и като цяло кредитът ще се оскъпи. Заради това оскъпяване на кредита е необходимо много внимателно да се прецени необходимостта от използването на такива гратисни периоди.

Какво се случва, когато парите не достигат за изплащане на целия дълг?

В такъв случай държава е определила първо да се погаси дължимата главница, след което да се почне с погасяването на съответната лихва, като бъдат включени и лихвите за забавяне. По този начин се погасява първо задължението, което е най-обременително и това дава по-голяма възможност на длъжника да изплати всичките си задължения към кредитора.

Още по темата