Обратно
24.1.2020

Какво е съдлъжник (солидарен длъжник) по кредит?

Автор:
Vivus.bg

Нека да дадем практически пример на съдлъжник по кредит или т.нар. солидарен длъжник, за да разберем какво точно представлява тази позиция и какво е вашето задължение, ако сте именно такъв по някой договор за кредит.

Пример за съдлъжник

И така, нека приемем, че човек тегли банков кредит, а приятелят му се подписва да бъде негов солидарен длъжник. Кредитополучателят в началото успява да връща месечните си вноски навреме, но впоследствие вече няма такава възможност, тъй като губи работата си. Затова се опитва да предоговори размера на месечните вноски с банката, която не се съгласява и започва да търси правата си по съдебен ред. В такъв случай неговият съдлъжник получава заповед за незабавно изпълнение от частен съдебен изпълнител да се предприемат всички необходими действия по събирането на дълга от него. Това означава, че съдлъжникът по договор за кредит трябва да поеме погасяването на дълга на кредитополучателя.

Каква е разликата между поръчител и съдлъжник?

Ако даден човек е поръчител, то той отговаря за чуждия дълг солидарно с длъжника, докато един съдлъжник отговаря за собствен дълг или задължение, което е взел заедно с друг кредитополучател. Всъщност съдържанието на договора по време на сключването му определя функциите на съдлъжника и доколко те се явяват еднакви с тези на поръчителя.

Какви са законовите различия между поръчител и съдлъжник?

Ето ги и тях:

Давност

Поръчителят се ползва за кратък срок с давност от 6 месеца, по време на който кредиторът може да му потърси отговорност за неизплащането на кредита. След изтичането на този шестмесечен срок, отговорността му отпада. От друга страна съдлъжникът има същите задължения и отговорности, каквито и другия длъжник.

Възстановена сума

Докато поръчителят има правото да си възстанови платената на кредитора сума, като я изиска от длъжника или съдлъжниците, то един съдлъжник си връща само пропорционална сума.

Самостоятелно задължение

При наличието на повече поръчители, сумата може да бъде изплатена на части от всички поръчители, докато съдлъжникът е длъжен да изплати цялата сума.

Право на възражение

Солидарният длъжник няма право на възражения спрямо другия длъжник, докато поръчителят има такива права.

Какви са вашите опции, в случай че сте се оказали съдлъжник по договор за кредит?

Имате ли някаква възможност да се освободите от това задължение или ваша отговорност е изплащането на целия дълг?

Ако сте подписали договор за съдлъжник по заем, банката има пълното право да предяви претенциите си спрямо вас, тъй като самият договор гласи, че в случай на неизплащане на задължението от страна на кредитополучателя, следва да се започне процедура по погасяване на кредита от съдлъжника. Банките преминават към процедурата на принудително събиране на дълга от платежоспособното лице, подписало се да бъде солидарен длъжник.

Солидарни отношения

Да сте солидарен длъжник означава, че кредитът е отпуснат както на кредитополучателя, така и на вас, независимо каква част всеки от вас получава. Дори и да сте изплатили своята част от кредита, ако сте подписали договор за съдлъжник по кредита, солидарно сте поели задължението да върнете цялата сума на банката.

Нещата биха били различни, ако не сте получавали никаква част от кредита на кредитополучателя. В такъв случай вашата роля е по-скоро на поръчител, отколкото на съдлъжник по кредита.

Встъпване в дълг след тегленето на кредита

Съществува и друго основание, което да ви направи солидарно задължени да върнете сумата, дължима по кредита. Това е встъпването в дълг, което става след тегленето на кредита. При него кредиторът впоследствие добавя към кредита още едно отговорно лице освен първоначалния длъжник.

При банкови кредити

И последното основание да се превърнете в солидарен длъжник е поръчителстването за банков кредит. Поръчителството на практика означава, че поемате задължението да изплащате сумата по кредита, в случай че основният длъжник не може да я изплати. В такъв случай поръчителството и функцията солидарен длъжник се уеднаквяват.

След като сте установили основанието, по което сте съдлъжник по договор за кредит, можете да се обърнете към адвокат, който да прецени дали е възможно вашата отговорност да отпадне или не въз основа на валидността на възникналото правоотношение.

Например, ако бъде установено, че вие сте по-скоро поръчител, отколкото солидарен длъжник, можете да бъдете освободени от тази отговорност, в случай че кредиторът не е предприел никакви действия спрямо длъжника си в рамките на 6 месеца от падежа. В такъв случай вие ще бъдете освободени от отговорността си на поръчител и няма да изплащате дълговете на основния длъжник.

Какъв е начинът да разберете дали сте съдлъжник или поръчител?

Изследвайте вашата функция в договора, за да определите какъв е лимитът на отговорността ви по този договор за кредит. Ако не сте получили част от кредита заедно с другия длъжник, изпълнявате функцията на поръчител. Същото важи и за случаите, когато сте получили част от кредита, но не сте имали възможност да оперирате с нея, нямали сте достъп до банковата сметка, откъдето можете да получите парите и сте разбрали за това свое задължение, едва когато ви е потърсил съдебен изпълнител.

При съмненения?

Ако имате съмнение, че вашите права са нарушени, не се колебайте да ангажирате специалист, който няма да допусне грешка в защитата ви, защото една такива грешка впоследствие може да стане непоправима.

По какъв начин можете да се защитите?

Ако ви се предявява претенция като съдлъжник в съдебното производство, а в действителност се явявате поръчител, можете да направите възражения. Ако вашият защитник прецени, че в позицията на поръчител получавате по-големи права и сте в по-изгодно положение, може да предяви възражение срещу заповедта за изпълнение на паричното задължение, която ви е връчена като солидарен длъжник. Направете също така справка дали дългът по изпълнителното дело вече не е погасен по давност. Ако след като длъжникът не е плащал и се укривал, кредитът е погасен по давност, това ще освободи от отговорност и вас като негов поръчител.

При всички случаи помнете, че понятието солидарен длъжник като такова само по себе си не съществува. За да имате солидарна задълженост по кредит, е необходимо тя да произтича от договорно правоотношение, което да е валидно към момента на предявяване на претенцията към вас като съдлъжник.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Дисклеймър: Информацията в тази блог статия има разясняваща цел и не включва всички възможни случаи, поради което същата не е всеобхватна и не следва да се счита за правна консултация. Целта ни е да предоставим обща информация на език, достъпен за широката аудитория, но без това да има силата на правен съвет. При необходимост от такъв ви препоръчваме да се обърнете към специалист.

Още по темата