Обратно
29.3.2021

Кой е измислил парите, кога и защо са въведени?

Автор:
Vivus.bg

Никой не знае кога и как именно са създадени парите, тъй като това се случва още преди появата на писмеността. Поради това, историята, запазена до днес, относно как първоначално са се появили парите, е плод единствено на предположения и логически заключения. Днес под пари разбираме предмети с общоприета икономическа стойност, които са законово платежно средство в дадена страна. Използват се за закупуване на стоки, услуги или за погасяване на заеми в рамките на една държава.

Бартер – как се случва пазарната търговия преди появата на парите?

Преди появата на парите хората извършват търговия чрез размяна на стоки и услуги – т.нар. бартер. Така например за торба ориз е можело да размениш торба с боб или за килограм круши да дадеш килограм сол. Този начин на търговия обаче крие много потенциални проблеми и неразбирателства. Чести конфликти поражда липсата на стандартизиран обменен курс. Какво става например, ако двете страни, които извършват бартера, не успеят да се съгласят, че стоките им са на една и съща стойност? Тогава сделката не се осъществява и двете страни са принудени да продължат да търсят други хора, които предлагат търсената от тях стока или услуга.

Това ни навежда на втория недостатък на този вид търговска дейност и липсата на парите като разплащателно средство – тук се изисква пълно съвпадение в нуждите на двете страни. Ако един човек има излишък на добитък, но недостиг на брашно, то той търси друг, който има излишък на брашно, но недостиг на добитък. За извършване на търговска дейност в древността се използват всякакви предмети – от семена и сол до животни и оръдия на труда. Самата същност на разменните стоки също създава редица неудобства. Много от тези стоки например са изключително трудни за съхранение, а част от тях имат и определен срок на годност. Логистиката също е изключително неудобна. Носенето на огромни чували със сол или плодове или дърпането на добитък от пазар на пазар са изключително големи предизвикателства пред хората. Именно затова нуждата от единно и общоприето платежно средство за търговия и обмен на стоки води до създаването на парите.

Началото на парите и по-конкретно на стоковите пари

Около 3000 г. пр.Хр. в Месопотамия бартерът е заменен от стоковите пари. Те са изработени от различни видове метални слитъци (злато, сребро, калай и желязо) и успяват да превърнат търговията в много лесен и удобен процес. Стойността на парите се определя от материала, от който са направени те. Така е изобретено първото единно платежно средство в древния свят. Металните слитъци могат да бъдат три вида – шекели, мини и таланти. 1 мина се състои от 60 шекела, а 60 мини образува 1 талант. Има съхранени сведения, че мерните единици са използвани също така и в Древна Гърция и Древен Рим. В други части от света като Америка, Австралия, Африка и Южна Африка се използват т.нар. „черупкови пари“ като раковини на охлюви, каменни плочки и други.

Поява на първите монети

Монетите, чиято вариация познаваме и днес, според Херодот се зараждат за първи път сред лидийците в периода 650 г. пр.Хр. – 600 г. пр.Хр.  Те за първи път използват монети, направени от златно-сребърна сплав.

Според други теории, парите под формата на монети са изработени за първи път в древен Китай, а лидийците са използвали вече ценни метали, които са гарантирали стойността на разменните единици.

Тенденцията се разпространява и в древна Гърция, където започват да се секат сребърни и бронзови монети, наречени драхми и статери, като един статер е равен на две драхми. Нововъведените пари са много по-удобни от използваните дотогава метални слитъци, които за да могат да се използват като платежно средство, трябва да бъдат претеглени. Монетите, от своя страна, са малки, имат индивидуална стойност, която показва точно колко струва дадена стока и могат много лесно да бъдат преброени. Благодарение на своята практичност и ефективност, монетите успяват да се установят на пазара като основно средство за търговия.

Книжните пари на древен Китай

Книжните пари се появяват за първи път в древен Китай по време на късната династия Тан (618 г. – 907 г.) и ранната династия Сун (960 г. – 1279г.), но достигат до Европа едва през 17 век. Първите монети в Европа се появяват в Швеция. Там медта е в изобилие и съответно има много ниска стойност. Поради тази причина изсечените монети са изключително големи, тежки и неудобни за употреба. Причина за появата на книжните форми на парите е нуждата от замяна на тромавите монети с по-гъвкави, леки и удобни парични единици. Първите банкноти в историята се изработват от хартия, лен, памук и другите текстилни материали.

По това време банките започват също да използват книжни пари. Когато човек тегли кредити или влага парите си, вече започват да се използват именно книжни банкноти. Човек има право по всяко време да обмени банкноти за съответната сума във формата на монети от ценни метали. Тези хартиени пари могат да бъдат използвани за платежно средство и закупуване на различни стоки и услуги, по което наподобяват познатите ни днес банкноти. Използването на хартиени банкноти крие също така и рискове. Тъй като банкнотата няма своя собствена стойност, се случва да бъдат отпечатани твърде голям брой. В този случай се получава инфлационен натиск. Именно увеличеният прилив на банкноти води до първата инфлация през 1020 г. в Китай.

Още по темата