Обратно
9.1.2016

Централен Кредитен Регистър /Цкр/ – 5 Неща, Които Трябва Да Знаем

Автор:
Vivus.bg

Централният кредитен регистър е нещо, с което масовият потребител на бързи кредити от небанкови кредитни институции не е особено запознат. Малко кредитополучатели са наясно, че информацията за броя и размера на изтеглените от тях краткосрочни заеми се съхранява в обща база данни, наречена Централен кредитен регистър /ЦКР/ и се съхранява там за срок от 5 години, дори след приключване на финансовите взаимоотношения със съответния кредитор.

Всяка финансова институция има нужда от достъпни и актуални към момента данни за кредитната история на всеки свой потенциален клиент, тъй като това ѝ дава основание да одобри неговото искане или да откаже финансов заем на въпросното лице. Просрочени плащания, брой и размер на кредитите, активни към момента, дават информация за лицето, искащо кредит, на която се базира и решението на компанията кредитор.

1. Какво представлява Централният кредитен регистър?

Централният Кредитен Регистър (ЦКР) най-общо може да бъде определен, като база данни към БНБ, в която се съхранява информация за лицата и заемите, отпускани от банки и небанкови финансови институции, опериращи на територията на страната. Накратко, всеки кредитополучател има свое кредитно досие, което се съхранява в специално създаден общ регистър.

2. Какво включва информацията, съдържаща се в кредитното ви досие?

Кредитното ви досие съдържа информация за вида и броя на кредитите, които изплащате в момента, както и актуална информация за сумата (сумите), които дължите на различни финансови институции. Срокът на кредита и редовността на плащанията са също част от вашата кредитна история, както и информацията за водени срещу вас дела за непогасени предходни задължения.

3. Кой подава информацията, съдържаща се в кредитния регистър?

Всяка кредитна институция е длъжна да подава регулярно информация за финансовите операции, извършвани от нея, включително – текущото състояние на кредитите на нейните клиенти – погасени и просрочени плащания, брой активни и погасени потребителски кредити, както и техния размер. Информацията за всеки кредит, в това число и вече погасените се съхранява за период от 5 години, след което се заличава от регистъра.

4. Откривате неточност в своето досие. Кой може да извърши корекцията?

След като данните се подават от финансовите институции – банки, кредитни компании и финансови дружества, то те са единствените, които могат да направят корекция в кредитния регистър. БНБ не може да извършва корекции и не носи отговорност за верността на информацията, постъпила в ЦКР. В случай, че откриете неточност в данните, съдържащи се във вашето досие, можете да се обърнете единствено към институцията-кредитор, като подадете заявление за корекция на неточностите.

След подаване на заявлението за коригиране на данните, финансовата институция е длъжна в срок от 7 работни дни от получаване на заявлението да го разгледа и да предостави на заявителя писмен отговор по неговото искане. В случай, че то е основателно, компанията кредитор е длъжна да извърши корекция на данните и да ги подаде в срок към информационната система в Централния кредитен регистър.

5. Доколко е актуална информацията, съдържаща се в Централния кредитен регистър?

Информацията, съдържаща се в Централния кредитен регистър се обновява ежемесечно, така че да предостави абсолютно вярна и актуална към момента на проверката информация за кредитното състояние на всеки потребител. Актуализацията на данните се извършва от 15 до 20 число на месеца, следващ съответния отчетен период. Така например информация, касаеща 31-во число на месеца се обновява към 15-то число на следващия месец и обобщава до 20-то число на същия месец.

Още по темата