Обратно
6.3.2020

Какво е револвиращ кредит?

Автор:
Vivus.bg

Макар и все още недостатъчно добре разпространен, револвиращият кредит може да се окаже много полезен за някои потребители. Той обаче крие и рискове, с които следва да се запознаем, преди да решим да се възползваме от него. Тук ще научим повече подробности за това какво е револвиращ кредит, за неговите предимства и рискове и ще го сравним с останалите кредитни опции, за да ви предоставим възможност да прецените дали той е изгоден избор за вас.

Какво представлява един револвиращ кредит?

Револвиращият кредит работи на принципа на кредитната карта – банката ви определя фиксиран кредитен лимит, като можете да не изразходвате цялата сума, а само част от нея според нуждите си. Всеки месец изплащате вноски, включващи частта от кредита, която сте използвали, както и лихвите към тази част. При желание банката може да ви издаде банкова карта, прикрепена към кредита, за да ви улесни максимално. Тя се нарича револвираща кредитна карта. За разлика от останалите видове кредити, при които теглите определена фиксирана сума, с изтеглянето на револвиращ кредит можете да използвате много малка част от отпуснатите средства и бързо да ги погасите. Този тип кредит ви дава по-голяма свобода.

Какви разходи ще имате при използването на револвиращ кредит?

Както и при останалите видове кредити, при сключването на договор за револвиращ кредит освен лихви и главница, ще дължите и някои такси. Въпреки че те може да варират при различните банки, ето някои примери за това какво трябва да плащате:

  • При кандидатстване ще ви вземат такса за разглеждането на молбата ви за кредит.
  • При одобрение на молбата ви, ще ви вземат такса за отпускане на кредита, която е еднократна и се начислява въз основа на разрешения лимит.
  • Друга такса, която ще ви вземат, е за обслужване на сметката, като понякога допълнително трябва да заплащате такса при внасяне или теглене на пари.
  • Дори и да сте решили да не използвате нищо от кредита, пак ще се наложи да платите такса за ангажимент.
  • И разбира се, ежемесечно ви се начислява лихва върху използваната сума.

Какви са предимствата при тегленето на револвиращ кредит?

Ако потребителят често се нуждае от кредити, револвиращият кредит е изгоден вариант за него, тъй като спестява процедурите по кандидатстване всеки месец за одобрение за кредит. Това спестява време, което е особено ценно за хората, управляващи бизнес, тъй като за тях времето е пари.

Друго удобство е банковата карта, която предоставя постоянен достъп до парите, които можете да изтеглите от банкомат, дори и когато банката не работи. При един револвиращ кредит банката дава възможност на потребителя да планира погасяването, без да го обвързва с фиксирани месечни вноски.

Какви са минусите?

Ако не погасите навреме минималната вноска за месец, вероятно ще ви наложат санкции. Също така трябва да имате предвид, че обикновено при револвиращия кредит се начисляват по-високи лихви в сравнение с потребителския кредит. Още един минус, който вече споменахме по-горе е, че дори да решите да не теглите и стотинка от парите на кредита, ще се наложи да платите такса ангажимент и други такси, описани в договора ви.

При неплащане

Кредиторът има право да блокира сметката ви, ако не извършвате плащанията си редовно или не покривате минималните вноски, описани в договора. Ако това се случи, няма да можете да използвате повече парите по кредита. Нещо повече, възможно е да се наложи да плащате наказателни такси, дори и да не са ясно упоменати в договора. Някои банки умело ги замаскират в раздел „Общи условия“ на банката.

В случай че предпочетете да изплащате само месечния минимум, лихвата ви може да нарасне значително. В такъв случай по-изгодно би било да изтеглите ипотечен или потребителски кредит, отколкото да останете на револвиращ кредит.

Ако договорът, който подписвате с банката или кредитора, няма попълнени всички възможни реквизити, включващи периода на револвинга и сумата, не трябва да го подписвате. Ако подпишете такъв документ, можете да станете жертва на недобросъвестен кредитор и след това да не можете да докажете правата си в съда.

Какви права имате като потребител на револвиращ кредит?

Ако сключвате договор за револвиращ кредит над 400 лв., трябва задължително да получите безплатно цялата свързана с кредита информация, както на хартиен, така и на електронен носител и да можете да се запознаете предварително с цялото съдържание на тази документация.

Договорът за кредит трябва също да ви бъде предоставен безплатно в един екземпляр

Ако решите да се откажете от договор, сключен за револвиращ кредит, няма да дължите обезщетение и неустойка в рамките на 2 седмици от датата на сключването на договора.

Това става възможно при на следните две условия:

  • Да уведомите писмено кредитора в рамките на тези две седмици;
  • След като изпратите това уведомление, в срок от 30 календарни дни е необходимо да върнете главницата и лихвата за използвания от вас период на кредитора.

Каква е разликата между овърдрафт и револвиращия кредит?

Целта на револвиращия кредит е да осигури оборотно финансиране на бизнеса, също както и овърдрафтът, но тези два инструмента имат и съществена разлика. Докато при овърдрафта дружеството получава оборотно финансиране директно по разплащателна сметка, при револвиращия кредит парите се отпускат по кредитна карта, което означава, че трябва да изявите желание да ги използвате, за да усвоите тези средства. Сметката ви трябва да бъде захранена с определената от вас сума от револвираща кредитна сметка. По същия начин става и погасяването на кредита.

Защо това е така?

Защо е нужно изрично да изявите желание за определена сума от този револвиращ кредит? Банката смята, че работейки по този начин, този вид кредит е по-малко рисков от овърдрафта. При него банката упражнява по-голям контрол над оборотните пари и следи техния поток, като по този начин черпи важна информация за текущото състояние на вашето дружество.

Още по темата