Обратно
21.3.2020

Какво е гарант по кредит?

Автор:
Vivus.bg

Какво трябва да знаете за отговорностите на един гарант по кредит, преди да приемете да станете такъв на някой ваш приятел или роднина? Как да не се окажете в ситуация да изплащате чужди дългове? Със сигурност информацията, която ще откриете в тази статия ще ви е от полза, преди да се съгласите на една такава стъпка.

Какво е гарант по кредит?

Преди да одобри кандидат за кредит и да отпусне исканата сума, всяка банка изисква представянето на гаранция, която да застрахова банковата институция срещу загуба. Ако кредитът е ипотечен, кредитополучателят залага свое движимо или недвижимо имущество, което при неизплащане на кредита да бъде иззето от банката в замяна на изтегления кредит. Когато човек обаче пристъпи към тегленето на потребителски кредит, банката изисква представянето на гарант или на т.нар. поръчител по заем, от който да се изискат парите в случай на проблеми с връщането от страна на длъжника.

Дали обаче хората знаят какво е да си гарант?

Много хора приемат да станат гаранти на свои роднини или приятели, за да им услужат, без да са достатъчно наясно с последиците от тази своя „услуга“. Всъщност с подписването на договора в качеството на гарант, вие ставате един вид солидарни длъжници по изтегления заем и поемате отговорността да го изплащате, ако кредитополучателят по някаква причина не е в състояние да направи това.

Ето какво трябва да знаете за поръчителството, преди да се съгласите да станете гарант на някого.

На какви условия трябва да отговаря един гарант?

Въпреки че гарантът не тегли лично сумата, нито участва в нейното харчене, той отговаря солидарно за връщането на кредита. За да станете поръчител на някого, банката ще провери месечните ви доходи, за да е сигурна, че сте в състояние да изплатите вноските по кредита. За да станете гарант, трябва да отговаряте на всички условия, включващи:

  • Да сте на настоящата работа поне 6 месеца;
  • Да имате сключен постоянен трудов договор;
  • Всички текущи кредити, лизинги, кредитни карти, както и вноската по кредита да не надхвърлят 60% от месечния ви доход.

Внимателна проверка на условията по кредита

Преди да подпишете договор като гарант по кредит, трябва да проучите внимателно всички условия, включени в него. Задължително проверете следните пунктове:

  • Срок и размер на кредита;
  • Какъв е лихвеният процент на кредита;
  • Какви са редовните такси и наказателните такси в случай на просрочие;
  • Има ли допълнителни условия към кредита.

Проверете и състоянието на кредитополучателя

Ако ще ставате поръчител, не забравяйте да проверите и финансовите възможности на кредитополучателя. Поискайте от него информация за размера на месечните му възнаграждения, дали има да изплаща други кредити, кредитни карти или лизинги и какво е семейното му положение. Интересувайте се какво е здравето му и дали има включена застраховка „Живот“, преди банката да отпусне искания кредит. Ако това не бъде направено и кредитополучателят почине, без да има застраховка, вие като гарант ще трябва да изплатите докрай останалата част от кредита.

Какво представлява записът на заповед?

Записът на заповед, който някои банки изискват при изтеглянето на кредит, представлява документ, че длъжникът ще върне сумата, изтеглена по кредита. Когато се реши такъв документ да бъде подписан, той трябва да се подпише и от избрания поръчител и има валидност на ценна книга, която може да бъде прехвърлена изцяло на гаранта. Въпреки че това не е задължителен документ към договора, записът на заповед е валиден до три години след датата на падежа. Независимо дали сте подписали такъв документ или не обаче, при некоректно плащане от страна на кредитополучателя, вие като гарант трябва да изплатите дълга му.

Кога ще започнат да ви търсят за изплащането на дълга?

Тъй като този въпрос не е изрично уреден в българското законодателство, кредиторът може да ви се обади за вноските по всяко време. В този случай можете да се позовете на клаузата за субсидиарност, която урежда реда за събиране на задълженията от поръчител при нужда.

Какво означава това? Това означава, че банката не може да се обърне към вас за парите, преди да ги е изискала от длъжника. Ако при сключването на договор за кредита тази клауза не е упомената, настоявайте тя да бъде включена.

Какво става при настъпване на смърт на длъжника?

Ако кредитополучателят има сключена застраховка „Живот“ към кредита, тя ще покрие дължимата сума след смъртта на длъжника. Ако обаче такава сключена застраховка няма, наследниците на кредитополучателя трябва да поемат дълга. Възможно е обаче те да откажат да го изплащат и той да падне изцяло върху плещите на посочения гарант. Ако сте решили да поемете поръчителство за дълг, дори и банката да не включва условието за сключване на застраховка „Живот“ към кредита, изискайте длъжникът да сключи такава застраховка в полза на банката.

Какво се случва при промяна на някои от страните по кредита?

Възможно е по време на изплащане на кредита, някоя от двете страни – било то кредиторът или длъжникът – да бъдат заменени от други лица. Това се случва, когато компанията кредитор премине към нови собственици или когато човекът, изтеглил заема, почине. В първия случай при смяна на кредитора, вие, в качеството си на гарант, оставате длъжник по старите условия на кредита. Във втория случай при смяна на длъжника, можете да се откажете от поръчителство, което би трябвало да бъде заличено автоматично. За да не ви направят гарант на човек, който няма доходи или когото дори не познавате, при смяна на длъжника се обадете на кредитора, за да обсъдите въпроса.

Как да изискате връщане на парите си?

Ако се е стигнало до най-неприятното нещо, на което е подложен един гарант – изплащането на чужд дълг, трябва да знаете какви са правата ви за връщане на парите от страна на длъжника.

Преди първата вноска уведомете длъжника за това, за да имате право като поръчител да предявите обратен иск към него.

За да можете да си върнете парите, не трябва да пропускате вноски от изготвения погасителен план. Едва след като изплатите цялото задължение по кредита, можете да заведете обратен или регресен иск към длъжника, с който, тъй като сте били поръчител, ще можете да си върнете не само главницата и лихвите по кредита, но и допълнителна сума, която да покрие нанесените вреди.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Дисклеймър: Информацията в тази блог статия има разясняваща цел и не включва всички възможни случаи, поради което същата не е всеобхватна и не следва да се счита за правна консултация. Целта ни е да предоставим обща информация на език, достъпен за широката аудитория, но без това да има силата на правен съвет. При необходимост от такъв ви препоръчваме да се обърнете към специалист.

Още по темата